• Ustawa o spółdzielni euro...
  14.07.2024

Ustawa o spółdzielni europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2018.0.2043 t.j. - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Dział 2. Organy spółdzielni europejskiej

Rozdział 1.System dualistyczny

Jeżeli w statucie SCE przyjęto system dualistyczny, zgodnie z art. 36 rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia oraz niniejszego rozdziału.
Zarząd może powierzyć członkowi zarządu prowadzenie spraw związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą SCE lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki (dyrektor wykonawczy).
Rada nadzorcza SCE składa się co najmniej z trzech członków SCE.
1.
Członek zarządu może być odwołany przez walne zgromadzenie na zasadach określonych w art. 49 określenie w statucie składu zarządu, § 4 Prawa spółdzielczego, niezależnie od kompetencji przysługujących w tym zakresie radzie nadzorczej.
2.
Statut SCE może przewidywać, że członków zarządu powołuje lub odwołuje walne zgromadzenie.
Członek rady nadzorczej wyznaczony do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu może pełnić te obowiązki przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może żądać od zarządu przedstawienia radzie nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu wszelkich sprawozdań, ksiąg i dokumentów oraz złożenia wyjaśnień.
1.
Jeżeli SCE jest bankiem spółdzielczym, do składu jej zarządu i rady nadzorczej oraz ich członków stosuje się przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
2.
Jeżeli SCE jest spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, do składu jej zarządu i rady nadzorczej oraz ich członków stosuje się przepisy ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Rozdział 2. System monistyczny

Jeżeli w statucie SCE przyjęto system monistyczny, zgodnie z art. 36 rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia oraz niniejszego rozdziału. W takim przypadku w SCE ustanawia się radę administrującą.
Do kompetencji rady administrującej należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez ustawę lub statut dla walnego zgromadzenia.
1.
Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do rady administrującej SCE i jej członków stosuje się odpowiednio przepisy Prawa spółdzielczego oraz odrębnych ustaw o zarządzie i radzie nadzorczej spółdzielni oraz ich członkach. W razie wątpliwości, czy do rady administrującej lub jej członków należy stosować przepisy o zarządzie czy o radzie nadzorczej, stosuje się przepisy o zarządzie i jego członkach.
2.
Nie stosuje się przepisów art. 45 Rada nadzorcza i jej skład § 1, 4 i 5, art. 46 zakres działania Rady nadzorczej § 1 pkt 8, art. 48 zarząd spółdzielni i jego rola, art. 49 określenie w statucie składu zarządu § 1, 2, 4 i 5, art. 50 zawieszenia w czynnościach członka zarządu, art. 56 niemożność pełnienia jednocześnie dwóch funkcji § 1 i art. 57 niemożność bycia członkiem rady ze względu na pokrewieństwo Prawa spółdzielczego.
1.
Rada administrująca składa się co najmniej z trzech członków.
2.
Statut może ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład rady administrującej.
Przed upływem kadencji członek rady administrującej może być odwołany albo zawieszony w czynnościach przez walne zgromadzenie.
Rada administrująca może powierzyć członkowi rady prowadzenie spraw związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą SCE lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki (dyrektor wykonawczy).
Dokonanie czynności prawnej między SCE a członkiem rady administrującej lub czynności prawnej dokonywanej przez SCE w interesie członka rady administrującej wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W czynnościach tych, w tym również w czynnościach, o których mowa w art. 52 nawiązanie stosunku pracy z członkami rady spółdzielni, § 1 Prawa spółdzielczego, SCE reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez walne zgromadzenie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...