• Ustawa o spółdzielni euro...
  20.02.2024

Ustawa o spółdzielni europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 20.02.2024

Dz.U.2018.0.2043 t.j. - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Dział 3. Przeniesienie siedziby statutowej spółdzielni europejskiej

Wierzyciele, których roszczenia powstały przed dniem ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej SCE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego i którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej oraz uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez przeniesienie siedziby statutowej, mogą żądać zaspokojenia albo zabezpieczenia swoich roszczeń.
1.
Jeżeli SCE, która zamierza przenieść siedzibę statutową z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, jest bankiem spółdzielczym, o zamiarze przeniesienia siedziby statutowej właściwy organ SCE zawiadamia właściwy organ nadzoru najpóźniej w dniu ogłoszenia planu przeniesienia siedziby statutowej.
2.
Właściwy organ nadzoru może, w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia planu przeniesienia siedziby statutowej, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić sprzeciw wobec przeniesienia siedziby statutowej. Na decyzję organu nadzoru o sprzeciwie SCE przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
1.
Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia, nie może zostać złożony przed upływem terminu do zaskarżenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej.
2.
Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia, dołącza się następujące dokumenty:
1)
uchwałę o przeniesieniu siedziby statutowej SCE;
2)
plan przeniesienia siedziby statutowej SCE i sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia;
3)
oświadczenie członków zarządu albo rady administrującej SCE w przedmiocie zaskarżenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej;
4)
dowód zabezpieczenia albo zaspokojenia roszczeń wierzycieli zgodnie z art. 26 uprawnienia wierzycieli, których roszczenia powstały przed ogłoszeniem uchwały o przeniesieniu siedziby spółdzielni z terytorium RP do innego państwa członkowskiego, .
3.
Sąd rejestrowy może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia, mimo wytoczenia powództwa o uchylenie albo o ustalenie nieważności, albo nieistnienia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że powództwo to jest oczywiście bezzasadne. W przypadku gdy po wydaniu zaświadczenia sąd prawomocnym orzeczeniem stwierdzi nieważność albo nieistnienie tej uchwały albo ją uchyli, członek SCE, który poniósł szkodę w wyniku dokonania wpisów na podstawie uchwały uznanej za nieważną, nieistniejącą albo uchylonej, może dochodzić jej naprawienia od SCE bez względu na winę członków jej organów.
4.
W przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia, sąd rejestrowy orzeka postanowieniem, na które przysługuje apelacja. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu rejestrowym.
1.
Wniosek o wpis do rejestru SCE, przenoszącej siedzibę statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawierać odpowiednie dane, o których mowa w art. 318 elementy zgłoszenia do sądu spółki akcyjnej, Kodeksu spółek handlowych. Do zgłoszenia dołącza się:
1)
statut SCE w formie zgodnej z przepisami o SCE obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia, wystawione przez właściwy organ państwa, którego prawo stosuje się do SCE.
2.
Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzone w języku obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.
1.
Jeżeli główny zarząd SCE z siedzibą statutową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w innym państwie członkowskim, sąd rejestrowy z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych wzywa SCE do przywrócenia w określonym terminie zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu w ten sposób, że:
1)
przeniesie ona zarząd główny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
2)
przeniesie ona swoją siedzibę statutową do państwa członkowskiego, w którym znajduje się jej zarząd główny, zgodnie z art. 7 rozporządzenia.
2.
Jeżeli SCE w wyznaczonym terminie nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy nałoży grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Przepisów art. 1052 zasady wymierzania grzywny w postępowaniu egzekucyjnym zdanie drugie i art. 1053 zamiana grzywny na areszt Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
3.
Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien SCE nie uczyni zadość wezwaniu, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. Kurator jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia czynności zmierzających do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu SCE. Sąd rejestrowy może, na wniosek właściwego organu SCE, odwołać kuratora przed upływem terminu, na który został powołany, jeżeli zostaną podjęte czynności zmierzające do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i głównego zarządu. Do kuratora ustanowionego dla SCE stosuje się przepisy art. 42 ustanowienie kuratora dla osoby prawnej § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i 1629) oraz art. 603 właściwość miejscowa sądu do ustanowienia kuratora dla osoby prawnej § 3 i art. 6034 wynagrodzenie ustanowionego kuratora Kodeksu postępowania cywilnego.
1.
Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 30 wezwanie do przywrócenia zgodności siedziby statutowej spółdzielni na terytorium RP i głównego zarządu w innym państwie członkowskim, ust. 3, sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres nieprzekraczający 3 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony, albo ustanowić nowego kuratora.
2.
Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien lub ustanowienia kuratora SCE nie przywróci zgodności swojej siedziby statutowej i głównego zarządu, sąd rejestrowy z urzędu orzeka o rozwiązaniu SCE i ustanawia likwidatora.
1.
Na postanowienia sądu rejestrowego w sprawach wezwania do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i zarządu głównego, zastosowania grzywien, ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy jego odwołania przysługuje zażalenie.
2.
Wniesienie zażalenia na postanowienie w sprawie wezwania do przywrócenia zgodności siedziby statutowej i zarządu głównego wstrzymuje bieg terminu wyznaczonego w celu usunięcia niezgodności.
3.
Na postanowienie sądu w sprawie rozwiązania SCE przysługuje apelacja.
Do postępowania przewidzianego w art. 30 wezwanie do przywrócenia zgodności siedziby statutowej spółdzielni na terytorium RP i głównego zarządu w innym państwie członkowskim-32 w sprawach nieuregulowanych w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...