• Ustawa o spółdzielni euro...
  14.04.2024

Ustawa o spółdzielni europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2018.0.2043 t.j. - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Rozdział 1.System dualistyczny

Jeżeli w statucie SCE przyjęto system dualistyczny, zgodnie z art. 36 rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia oraz niniejszego rozdziału.
Zarząd może powierzyć członkowi zarządu prowadzenie spraw związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą SCE lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki (dyrektor wykonawczy).
Rada nadzorcza SCE składa się co najmniej z trzech członków SCE.
1.
Członek zarządu może być odwołany przez walne zgromadzenie na zasadach określonych w art. 49 określenie w statucie składu zarządu, § 4 Prawa spółdzielczego, niezależnie od kompetencji przysługujących w tym zakresie radzie nadzorczej.
2.
Statut SCE może przewidywać, że członków zarządu powołuje lub odwołuje walne zgromadzenie.
Członek rady nadzorczej wyznaczony do czasowego wykonywania obowiązków członka zarządu może pełnić te obowiązki przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Jeżeli statut nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może żądać od zarządu przedstawienia radzie nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu wszelkich sprawozdań, ksiąg i dokumentów oraz złożenia wyjaśnień.
1.
Jeżeli SCE jest bankiem spółdzielczym, do składu jej zarządu i rady nadzorczej oraz ich członków stosuje się przepisy ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
2.
Jeżeli SCE jest spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, do składu jej zarządu i rady nadzorczej oraz ich członków stosuje się przepisy ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...