• Ustawa o spółdzielni euro...
  15.04.2024

Rozdział 2. Środki zapobiegające nadużyciom

1.
Jeżeli po rejestracji nastąpią istotne zmiany w SCE, jej spółkach zależnych lub zakładach, dotyczące ich struktury, liczby pracowników, a w przypadku SCE również miejsca jej rejestracji, wskazujące na zamiar pozbawienia lub ograniczenia pod jakimkolwiek względem praw pracowników w zakresie zaangażowania, przeprowadza się negocjacje, których celem jest zawarcie porozumienia określającego zasady zaangażowania pracowników w SCE w zmienionych warunkach.
2.
Z żądaniem podjęcia negocjacji występuje organ przedstawicielski.
3.
Do negocjacji stosuje się przepisy rozdziału 2 działu 2 niniejszego tytułu, przy czym organowi przedstawicielskiemu przysługują prawa i obowiązki specjalnego zespołu negocjacyjnego, a SCE, jej spółkom zależnym lub zakładom - prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących.
W przypadkach określonych w art. 60 stosowanie zasad standardowych zaangażowania pracowników w spółdzielni-62 do zaangażowania pracowników w zmienionych warunkach stosuje się przepisy rozdziału 3 działu 2 niniejszego tytułu w takim zakresie, w jakim zmiany zagrażają pozbawieniem lub ograniczeniem praw pracowników.
1.
Kto, będąc członkiem zarządu albo członkiem rady administrującej SCE, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, dopuszcza do tego, że w tej SCE:
1)
nie prowadzi się listy członków SCE zgodnie z przepisem art. 14 ust. 4 rozporządzenia,
2)
nie zwołuje się walnego zgromadzenia,
3)
nie poddaje się SCE lustracji,
4)
osobie powołanej do lustracji odmawia się wyjaśnień lub udziela się wyjaśnień niezgodnych ze stanem faktycznym, nie dopuszcza się jej do pełnienia obowiązków lub nie przedkłada się stosownych dokumentów,
5)
nie udostępnia się członkom SCE protokołu lustracji,
6)
sądowi rejestrowemu nie przedstawia się wniosku o wyznaczenie biegłych rewidentów,
7)
nie ogłasza się wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym zgodnie z przepisem art. 312 badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej przez biegłego rewidenta, § 7 Kodeksu spółek handlowych,
podlega grzywnie do 20.000 zł.
2.
Tej samej karze podlega, kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo likwidatorem, dopuszcza do tego, że SCE przez czas dłuższy niż trzy miesiące wbrew prawu lub statutowi pozostaje bez rady administrującej w należytym składzie.
Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo likwidatorem SCE, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe lub inne pisma skierowane do oznaczonych osób nie zawierają wszystkich następujących danych:
1)
firmy SCE, którą poprzedza albo po której następuje oznaczenie "SCE", a w odpowiednich przypadkach również oznaczenie "z ograniczoną odpowiedzialnością",
2)
siedziby i adresu SCE,
3)
oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym SCE jest wpisana do rejestru,
podlega grzywnie do 10.000 zł.
W sprawach, o których mowa w art. 102 odpowiedzialność za niedopełnianie obowiązków członka zarządu lub rady administrującej SCE i art. 103 odpowiedzialność za brak wymaganych danych w pismach i zamówieniach handlowych, grzywnę nakłada sąd rejestrowy.
Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo likwidatorem SCE, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom SCE, władzom państwowym, członkom SCE lub lustratorowi,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kto zamieszcza nieprawdziwe dane albo dołącza nieprawdziwe oświadczenie do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia, albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia, albo do wniosku o wpis SCE do rejestru,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo likwidatorem SCE, na których ciąży obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość SCE, nie zgłasza tego wniosku pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość SCE,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
1.
Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo likwidatorem SCE, dopuszcza do objęcia przez SCE własnych udziałów,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.
2.
Tej samej karze podlega, kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo likwidatorem SCE, dopuszcza do przyjęcia własnych udziałów SCE jako zabezpieczenia, w przypadku gdy SCE nie jest instytucją finansową przyjmującą własne udziały jako zabezpieczenie udzielonego kredytu.
1.
Kto, będąc członkiem zarządu albo członkiem rady administrującej SCE, dopuszcza do wydania udziałów SCE:
1)
w zamian za zobowiązanie się członków do wykonywania pracy lub świadczenia usług,
2)
po cenie niższej niż ich wartość nominalna,
3)
niedostatecznie opłaconych,
4)
przed zarejestrowaniem SCE,
5)
w przypadku podwyższenia kapitału subskrybowanego - przed zarejestrowaniem podwyższenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2.
Tej samej karze podlega, kto, będąc członkiem zarządu albo członkiem rady administrującej SCE, dopuszcza do obniżenia kwoty kapitału subskrybowanego SCE poniżej 30.000 euro.
3.
Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski.
1.
Kto, będąc członkiem właściwego organu SCE, podmiotu uczestniczącego, spółki zależnej albo kierownictwa zakładu, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca statutowej siedziby SCE:
1)
uniemożliwia lub utrudnia utworzenie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub organu przedstawicielskiego, a w szczególności nie powiadamia uprawnionych organizacji związkowych o terminie i sposobie przeprowadzenia wyborów członków specjalnego zespołu negocjacyjnego,
2)
uniemożliwia lub utrudnia działanie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub organu przedstawicielskiego,
3)
dyskryminuje członka specjalnego zespołu negocjacyjnego, członka organu przedstawicielskiego lub przedstawiciela pracowników w związku z pełnioną przez niego funkcją,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2.
Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 toczy się na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467 i 1481). W tych sprawach oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.
W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. poz. 209, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych (Dz. U. poz. 556, z 2004 r. poz. 959 oraz z 2005 r. poz. 551): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. poz. 844, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej (Dz. U. poz. 551 i 1538) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
 Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 22.08.2006 r. - Dz. U. z 2006 r. poz. 1077]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...