• Ustawa o spółdzielni euro...
  22.04.2024

Ustawa o spółdzielni europejskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2018.0.2043 t.j. - Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Tytuł I. Przepisy ogólne

Ustawa reguluje:
1)
powstanie, organizację i działalność spółdzielni europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 280);
2)
zasady zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
bank spółdzielczy - bank spółdzielczy w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613), zwanej dalej "ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających";
2)
państwa członkowskie - państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3)
podmiot uczestniczący - spółdzielnię, osobę prawną lub osobę fizyczną bezpośrednio uczestniczącą w założeniu spółdzielni europejskiej;
4)
rejestr - rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
5)
rozporządzenie - rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 1;
6)
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa - spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych";
7)
spółdzielnia - spółdzielnię w rozumieniu art. 1 pojęcie spółdzielni i jej działalność ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285), zwanej dalej "Prawem spółdzielczym";
8)
spółdzielnia europejska - spółdzielnię europejską określoną w rozporządzeniu.
Spółdzielnia europejska, zwana dalej "SCE", podlega wpisowi do rejestru na zasadach określonych dla spółek akcyjnych. Do zgłoszenia SCE do rejestru stosuje się odpowiednio art. 318 elementy zgłoszenia do sądu spółki akcyjnej ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544), zwanej dalej "Kodeksem spółek handlowych".
1.
Organem właściwym w rozumieniu art. 7 ust. 8 i art. 73 ust. 1 rozporządzenia jest sąd rejestrowy właściwy według siedziby statutowej SCE.
2.
Organem właściwym w rozumieniu art. 29 i art. 30 rozporządzenia jest sąd rejestrowy właściwy według siedziby statutowej spółdzielni uczestniczącej w założeniu SCE przez połączenie.
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego przekazuje dane, które zgodnie z art. 13 rozporządzenia podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej w terminie miesiąca od dnia ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W przypadku przeniesienia siedziby statutowej SCE z innego państwa członkowskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, stosuje się odpowiednio art. 12 otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...