• Art. 35b. - Wpis Krajowe...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 35b. org. rolników


Wpis Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych na listę

1.
Minister właściwy do spraw rolnictwa sporządzi listę, na której umieści Krajowy Związek, zwaną dalej „listą”, i umieści ją na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku podatkowego.
2.
Wpisu Krajowego Związku na listę dokonuje się na wniosek tego związku złożony do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
nazwę Krajowego Związku oraz jego siedzibę i adres;
2)
numer Krajowego Związku w rejestrze;
3)
numer rachunku bankowego Krajowego Związku;
4)
podpis osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania Krajowego Związku.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumenty potwierdzające informacje, o których mowa w ust. 3, w tym co najmniej:
1)
nazwę, siedzibę i adres oraz numer wpisu do rejestru;
2)
statut Krajowego Związku;
3)
dokumenty potwierdzające, że reprezentacja Krajowego Związku, o której mowa w ust. 3 pkt 4, jest zgodna z przyjętymi w statucie Krajowego Związku zasadami reprezentacji;
4)
dokumenty, z których wynika, że działalność Krajowego Związku jest finansowana ze składek członkowskich.
5.
Krajowy Związek zostanie wpisany na listę, jeżeli spełnia warunki określone w art. 35a przekazanie 1,5% podatku rolnego na rzecz związku rolniczych spółdzielni produkcyjnych ust. 1.
6.
W przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania Krajowego Związku, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ministra właściwego do spraw rolnictwa. W przypadku zmian dotyczących informacji, o których mowa w ust. 3, Krajowy Związek niezwłocznie powiadamia o tych zmianach ministra właściwego do spraw rolnictwa.
7.
Lista zawiera:
1)
nazwę Krajowego Związku oraz jego siedzibę i adres;
2)
numer wpisu Krajowego Związku w rejestrze;
3)
numer rachunku bankowego Krajowego Związku.
Art. 35b. Wpis Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organi... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...