• Ustawa o społeczno-zawodo...
  29.02.2024

Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2022.0.281 t.j. - Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Obserwuj akt

Rozdział 1 Przepisy ogólne

1.
Rolnicy indywidualni i członkowie ich rodzin oraz inne osoby związane bezpośrednio charakterem swej pracy z rolnictwem mogą zrzeszać się dobrowolnie, na zasadach ustalonych w niniejszej ustawie, w społeczno-zawodowych organizacjach pełniących funkcje obrony interesów zawodowych rolników indywidualnych.
2.
Organizacje, o których mowa w ust. 1, reprezentując potrzeby oraz broniąc zawodowych i społecznych interesów rolników indywidualnych, działają na rzecz rozwoju indywidualnych gospodarstw rolnych oraz wzrostu ich produkcji, zapewnienia opłacalności produkcji rolniczej i należytego wyposażenia rolnictwa w środki produkcji, troszczą się o wysoką rangę zawodu rolnika, a także o poprawę warunków życia i pracy ludności wiejskiej, uczestniczą w kształtowaniu i realizacji polityki Państwa na rzecz postępu gospodarczego, społecznego, socjalnego oraz kulturalnego i oświatowego wsi.
1.
Społeczno-zawodowe organizacje rolników działają zgodnie z konstytucyjnymi zasadami ustrojowymi Rzeczypospolitej Polskiej, przepisami niniejszej ustawy i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie zarejestrowanego statutu, zgodnego z tymi zasadami i przepisami.
2.
Społeczno-zawodowe organizacje rolników są niezależne od organów administracji państwowej oraz państwowych i społecznych jednostek organizacyjnych i organizacji; działają poprzez ustalone w uchwalanych przez siebie statutach i wybierane w sposób demokratyczny organy, a także określają w sposób samodzielny, w ramach obowiązujących przepisów prawa, zakres i formy swojej działalności.
Społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, zwanymi dalej "organizacjami rolników", są:
1)
kółka rolnicze;
2)
(uchylony)
3)
rolnicze zrzeszenia branżowe;
4)
związki rolników, kółek i organizacji rolniczych;
5)
związki rolniczych zrzeszeń branżowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...