• Ustawa o społeczno-zawodo...
  25.05.2024

Ustawa o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2024.0.263 t.j. - Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników

Obserwuj akt

Rozdział 3. Kółka rolnicze

1.
Kółko rolnicze jest dobrowolną, niezależną i samorządną, społeczno-zawodową organizacją rolników indywidualnych, reprezentującą całokształt ich interesów zawodowych i społecznych.
2.
Terenem działalności kółka rolniczego może być jedna bądź więcej sąsiadujących ze sobą wsi. Terenem działalności kółka rolniczego może być także miasto.
3.
Członkiem kółka rolniczego może być:
1)
osoba prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne jako jego właściciel, posiadacz bądź użytkownik;
2)
pełnoletni członek rodziny rolnika wymienionego w pkt 1, pracujący w prowadzonym przez niego gospodarstwie rolnym;
3)
osoba, która przekazała gospodarstwo rolne za emeryturę lub rentę.
4.
Szczegółowe zasady i warunki wstępowania i występowania członków kółek rolniczych określają statuty kółek; statut może przewidywać przyjmowanie na członków kółka rolniczego także innych osób niż wymienione w ust. 3, związanych bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem.
1.
Statut kółka rolniczego powinien określać:
1)
nazwę i siedzibę kółka;
2)
podmiotowy i terytorialny zakres jego działania;
3)
cele i zadania kółka oraz środki ich realizacji;
4)
zakres i przedmiot działalności gospodarczej;
5)
sposób wstępowania i występowania członków oraz utraty członkostwa;
6)
prawa i obowiązki członków;
7)
sposób ustanawiania składek członkowskich;
8)
strukturę organizacyjną kółka;
9)
organy kółka, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji;
10)
warunki podejmowania i ważności uchwał organów kółka;
11)
sposób reprezentowania kółka na zewnątrz;
12)
majątek kółka oraz sposób dysponowania tym majątkiem;
13)
sposób zaciągania przez kółko zobowiązań majątkowych;
14)
zasady podziału nadwyżki z prowadzonej działalności gospodarczej;
15)
sposób zmiany statutu;
16)
tryb likwidacji kółka.
2.
W strukturze organizacyjnej kółka statut może przewidywać powoływanie sekcji, kół bądź zespołów specjalistycznych, odpowiadających zainteresowaniom członków (producentów określonych upraw, hodowców i innych), oraz zespołów młodych rolników i innych.
1.
Z inicjatywą założenia kółka rolniczego może wystąpić co najmniej dziesięć osób, w tym co najmniej osiem osób prowadzących gospodarstwa rolne jako ich właściciele, posiadacze lub użytkownicy.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, będące członkami założycielami, wybierają spośród siebie komitet założycielski oraz uchwalają statut kółka rolniczego.
1.
Kółko rolnicze podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, zwanym dalej "rejestrem".
2.
Rejestracji podlegają także zmiany statutu kółka rolniczego; przez zmianę statutu rozumie się również uchwalenie przez istniejące kółko nowego statutu.
3.
Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 1, kółko rolnicze nabywa osobowość prawną.
1.
Organ rejestrowy wpisuje do rejestru kółko i jego statut oraz zmiany statutu już istniejącego, gdy odpowiadają one wymaganiom określonym w ustawie.
2.
Jeżeli organ rejestrowy stwierdzi, że statut lub jego zmiany nie spełniają wymogu określonego w ust. 1, uzależni rejestrację kółka rolniczego i jego statutu lub zmiany statutu od dokonania odpowiednich poprawek, wyznaczając w tym celu stosowny termin.
3.
Kółko rolnicze podlega wykreśleniu z rejestru, jeżeli:
1)
podjęta zostanie, zgodnie ze statutem, uchwała o rozwiązaniu kółka;
2)
uchwalona zmiana statutu nie odpowiada wymaganiom określonym w ustawie, a kółko rolnicze, mimo wskazania przez organ rejestrowy na zaistniałe uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu;
3)
liczba członków kółka osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 17 inicjatywa założenia kółka rolniczego ust. 1;
4)
w innych wypadkach przewidzianych w ustawie.
1.
Do czasu rejestracji kółka rolniczego, a następnie do czasu wyboru zgodnie ze statutem jego organów w imieniu kółka działa jego komitet założycielski.
2.
Za czynności dokonane w imieniu kółka rolniczego przed jego rejestracją członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie, zaś za zobowiązania wynikające z tych czynności po rejestracji kółka - odpowiada kółko rolnicze tak jak za zobowiązania zaciągnięte przez siebie, z tym że członkowie komitetu założycielskiego odpowiadają za nie wobec kółka według przepisów prawa cywilnego.
1.
Kółko rolnicze może zrzeszać się w gminnym bądź wojewódzkim związku rolników, kółek i organizacji rolniczych, a w wypadku nieprzystąpienia do takiego związku zrzesza się w Krajowym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych.
2.
Kółko rolnicze może być założycielem i członkiem spółdzielni powoływanej w celu świadczenia usług dla rolnictwa oraz innych rodzajów usług wynikających z potrzeb środowiska wiejskiego.
3.
Do spółdzielni, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...