• Art. 32. - Stypendium sp...
  11.12.2023

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 11.12.2023

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 32. sport


Stypendium sportowe za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym

1.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać członkowi kadry narodowej stypendium sportowe za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym na okres do 24 miesięcy. Stypendium może otrzymać członek kadry narodowej, który zobowiąże się w formie pisemnej do realizacji programu przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych albo programu przygotowań do mistrzostw świata lub mistrzostw Europy, opracowanego przez właściwy polski związek sportowy, oraz do udziału w tych zawodach.
1a.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje, wstrzymuje lub pozbawia stypendium sportowego z własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku sportowego.
1b.
Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi kwota 2300 zł, przy czym wysokość stypendium nie może przekroczyć 5,5-krotności tej kwoty.
1c.
Stypendium sportowe może uzyskać członek kadry narodowej na najwyższym poziomie współzawodnictwa w jednej z następujących kategorii wiekowych:
1)
seniorów;
2)
młodzieżowców;
3)
juniorów.
1d.
W przypadku podziału na podgrupy w kategorii wiekowej, o której mowa w ust. 1c pkt 3, stypendium sportowe przyznaje się za wynik osiągnięty w najwyższej wiekowo podgrupie.
1e.
W tym samym okresie można pobierać tylko jedno stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 1 oraz art. 32a stypendium sportowe w szczególnych przypadkach ust. 1.
1f.
Stypendium sportowe może być przyznane członkowi kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
1)
w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paralimpijskich lub igrzyskach głuchych zajął miejsce od pierwszego do ósmego;
2)
w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do ósmego;
3)
w mistrzostwach Europy, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do ósmego;
4)
uzyskał kwalifikację olimpijską, paraolimpijską lub do igrzysk głuchych;
5)
w mistrzostwach świata, w kategorii młodzieżowców, zajął miejsce od pierwszego do szóstego;
6)
w mistrzostwach Europy, w kategorii młodzieżowców, zajął miejsce od pierwszego do szóstego;
7)
w mistrzostwach świata, w kategorii juniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego;
8)
w mistrzostwach Europy, w kategorii juniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego.
1g.
Stypendium sportowe może być przyznane członkowi kadry narodowej, który uczestniczył we współzawodnictwie sportowym nieobjętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych, jeżeli:
1)
w mistrzostwach świata, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego;
2)
w mistrzostwach Europy, w kategorii seniorów, zajął miejsce od pierwszego do trzeciego.
1h.
Jeżeli w zawodach, o których mowa w ust. 1f pkt 1, brało udział mniej niż 8 państw, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział mniej niż 12 osób, a w konkurencjach zespołowych mniej niż 8 drużyn, osad lub załóg, członek kadry narodowej może otrzymać stypendium sportowe w wysokości do 50% maksymalnej wysokości stypendium określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 7.
1i.
Członek kadry narodowej może otrzymać stypendium sportowe, jeżeli w zawodach, o których mowa w ust. 1f pkt 2–8 lub ust. 1g, brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.
1j.
Jeżeli z regulaminu zawodów wynika udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w związku z systemem kwalifikacji do danej konkurencji, niż wymaga tego ust. 1i, nie stosuje się przepisów ust. 1h i 1i.
1k.
W przypadku rozgrywania mistrzostw Europy w formule otwartych zawodów przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1h i 1i, uwzględnia się wyłącznie osoby, drużyny, osady lub załogi z krajowych federacji zrzeszonych w europejskich federacjach sportowych.
2.
Stypendia sportowe są finansowane ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
3.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej wstrzymuje stypendium sportowe dla członka kadry narodowej, jeżeli zaniedbuje on realizację programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej pozbawia członka kadry narodowej stypendium sportowego, jeżeli:
1)
nie realizuje on programu przygotowań, o którym mowa w ust. 1, lub
2)
utracił on zdolność do uprawiania sportu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, stwierdzoną orzeczeniem wydanym przez lekarza posiadającego kwalifikacje uprawniające do wydania orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 37 orzeczenie o stanie zdrowia zawodnika ust. 2, lub
3)
odmówił on udziału w zawodach, o których mowa w ust. 1.
5.
Przyznanie, wstrzymanie oraz pozbawienie stypendium sportowego następuje w drodze decyzji.
6.
Członkini kadry narodowej, która stała się niezdolna do uprawiania sportu wskutek ciąży lub urodzenia dziecka, wypłaca się stypendium sportowe w pełnej wysokości przez okres ciąży i połowę stypendium przez okres 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.
7.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb przyznawania członkowi kadry narodowej, trenerowi oraz zawodnikowi stypendium sportowego, a także wstrzymywania i pozbawiania tego stypendium,
2)
przedział wysokości stypendium sportowego, stanowiący krotność kwoty bazowej,
3)
czas, na jaki stypendium sportowe może zostać przyznane,
4)
sposób i terminy wypłacania stypendium sportowego
– uwzględniając zajęte przez członka kadry narodowej miejsce we współzawodnictwie międzynarodowym i sprawną realizację wypłaty stypendiów sportowych.
Art. 32. Stypendium sportowe za wyniki sportowe we współz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 5
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Gdynia (woj. pomorskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...