• Art. 33. - Zaliczanie ok...
  01.10.2023

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2023

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 33. sport


Zaliczanie okresu pobierania stypendiów sportowych do okresu zatrudnienia

1.
Osoby pobierające stypendia sportowe, o których mowa w art. 5 stypendia dla zawodników, art. 31 stypendia, nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe ust. 1 i 2, art. 32 stypendium sportowe za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym ust. 1, art. 32a stypendium sportowe w szczególnych przypadkach ust. 1, art. 32b szczególne stypendium sportowe dla członka kadry narodowej ust. 1 oraz art. 32c szczególne stypendium sportowe dla zawodnika lub trenera ust. 1, są stypendystami sportowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429 i 1672), a okres ich pobierania zalicza się do okresu zatrudnienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735, 1429 i 1723) oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Podstawę zaliczenia okresu pobierania stypendium sportowego stanowi zaświadczenie wydane przez podmiot wypłacający stypendium.
2.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności zakres danych wykazywanych w zaświadczeniu oraz dane identyfikujące wnioskodawcę i podmiot wydający zaświadczenie.
Art. 33. Zaliczanie okresu pobierania stypendiów sportowy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...