• Art. 34. - Nagrody pieni...
  29.02.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 34. sport


Nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe

1.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznawać ze środków budżetu państwa, z części, której jest dysponentem, nagrody pieniężne i wyróżnienia dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe.
2.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia z własnej inicjatywy lub na wniosek polskiego związku sportowego.
3.
Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 2300 zł, przy czym wysokość nagrody nie może przekroczyć 35-krotności tej kwoty.
3a.
Wyróżnienia mogą być przyznane w kategoriach:
1)
seniorów;
2)
młodzieżowców;
3)
juniorów.
3b.
Wyróżnienia mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1)
igrzyskach olimpijskich;
2)
igrzyskach paralimpijskich;
3)
igrzyskach głuchych;
4)
mistrzostwach świata;
5)
mistrzostwach Europy.
3c.
Wyróżnienia za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych programem:
1)
igrzysk olimpijskich,
2)
igrzysk paralimpijskich,
3)
igrzysk głuchych
– mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez międzynarodowe federacje sportowe właściwe dla danego sportu.
3d.
Nagrody pieniężne za wybitne osiągnięcia sportowe, zwane dalej „nagrodami”, mogą być przyznane za wybitne osiągnięcia sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
3e.
Nagrody mogą być przyznane osobom startującym wyłącznie w kategorii seniorów.
3f.
Nagrody mogą być przyznane za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1)
igrzyskach olimpijskich;
2)
igrzyskach paralimpijskich;
3)
igrzyskach głuchych.
3g.
Nagrody mogą być przyznane także za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca na:
1)
mistrzostwach świata,
2)
mistrzostwach Europy,
3)
uniwersjadzie letniej lub zimowej,
4)
akademickich mistrzostwach świata
– jeżeli w zawodach brało udział co najmniej 8 państw w danej konkurencji, przy czym w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 12 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 8 drużyn, osad lub załóg.
3h.
Nagrody mogą być przyznane także, jeżeli z regulaminu zawodów wynika udział mniejszej liczby osób, drużyn, osad lub załóg w danej konkurencji, jeżeli w konkurencjach indywidualnych brało udział co najmniej 8 osób, a w konkurencjach zespołowych co najmniej 6 drużyn, osad lub załóg.
3i.
Nagrody za ustanowienie rekordu świata w konkurencjach sportowych objętych programem:
1)
igrzysk olimpijskich,
2)
igrzysk paralimpijskich,
3)
igrzysk głuchych
– mogą być przyznane, jeżeli wyniki te zostały zatwierdzone przez międzynarodowe federacje sportowe właściwe dla danego sportu.
3j.
Nagroda może być przyznana nie częściej niż raz w roku także osobie, która uzyskała inne niż określone w ust. 3f i 3g wybitne osiągnięcie sportowe o szczególnym charakterze.
3k.
W przypadku wybitnych osiągnięć sportowych w konkurencjach sportowych:
1)
nieobjętych programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paralimpijskich lub igrzysk głuchych,
2)
objętych programem uniwersjad letnich lub zimowych,
3)
objętych programem akademickich mistrzostw świata
– danej osobie może być przyznana nagroda nie częściej niż raz w roku.
3l.
W przypadku uzyskania w czasie tych samych zawodów dwóch lub więcej wybitnych osiągnięć sportowych przyznaje się jedną nagrodę, której wysokość nie może przekroczyć 75% sumy nagród za poszczególne osiągnięcia.
3m.
Zawodnikom zespołowych gier sportowych przyznaje się nagrodę zbiorową dla zespołu w wysokości do 85% sumy nagród ustalonych dla liczby osób w zespole określonej przepisami międzynarodowymi.
3n.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw kultury fizycznej może przyznać dodatkową nagrodę osobie, która w wyniku dyskwalifikacji innych zawodników za doping w sporcie uzyskała lepsze miejsce od miejsca, za które już została nagrodzona.
3o.
Nagroda przysługuje osobie, która nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 1 miesiąc.
4.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje wyróżnień i przedział wysokości nagród, stanowiący krotność kwoty bazowej, w zależności od osiągnięcia sportowego, oraz szczegółowy tryb i warunki przyznawania wyróżnień i nagród oraz sposób i terminy ich wypłacania, uwzględniając międzynarodowy lub krajowy wymiar osiągnięcia sportowego.
Art. 34. Nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiąg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...