• Art. 45a. - Trybunał Arb...
  16.01.2022

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 16.01.2022

Dz.U.2020.0.1133 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 45a. sport


Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu

1.
Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, zwany dalej „Trybunałem”.
2.
Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
3.
Trybunał rozstrzyga także spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.
4.
W skład Trybunału wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4 – letniej kadencji.
5.
Arbitrem Trybunału może zostać osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji arbitra;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiada wyższe wykształcenie prawnicze i zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski, adwokacki lub notarialny.
6.
Wymogów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie stosuje się do osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
7.
Kadencja arbitra Trybunału wygasa w przypadku:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się funkcji;
3)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;
6)
ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.
8.
Organizację i tryb postępowania przed Trybunałem oraz ponoszenie opłat i kosztów postępowania określa statut Trybunału uchwalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Art. 45a. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...