• Ustawa o sporcie
  16.07.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 10. Przepisy karne

1.
Kto, w związku z zawodami sportowymi organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot działający na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiot działający z jego upoważnienia, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik lub przebieg tych zawodów,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.
3.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
4.
Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2 przyjmuje korzyść majątkową znacznej wartości albo jej obietnicę lub udziela takiej korzyści albo jej obietnicy lub takiej korzyści albo jej obietnicy żąda,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
Kto, mając wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego określonego w art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy, bierze udział w zakładach wzajemnych dotyczących zawodów sportowych, do których odnosi się ta wiadomość, lub ujawnia tę wiedzę w celu wzięcia udziału przez inną osobę w takich zakładach,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
1.
Kto, powołując się na wpływy w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiocie działającym z jego upoważnienia albo wywołując przekonanie innej osoby o istnieniu takich wpływów, lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
2.
Tej samej karze podlega, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku lub przebiegu zawodów sportowych polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na zachowanie osoby pełniącej funkcję w polskim związku sportowym lub podmiocie działającym na podstawie umowy zawartej z tym związkiem, lub podmiocie działającym z jego upoważnienia w związku z pełnieniem tej funkcji.
3.
W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 2
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy, ust. 2, art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy, ust. 3 lub 4, w związku z ust. 2, lub w art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych, ust. 2 lub 3, w związku z ust. 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.
1.
W razie skazania za przestępstwa określone w art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy ust. 1, 2 i 4, art. 47 odpowiedzialność karna posiadającego wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego za udział w zakładach wzajemnych i art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ust. 1 i 2, sąd:
1)
może orzec pozbawienie praw publicznych;
2)
orzeka zakaz, o którym mowa w art. 39 katalog środków karnych pkt 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
2.
W razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określonych w przepisach art. 46 odpowiedzialność karna za przyjmowanie lub żądanie korzyści albo jej obietnicy ust. 1, 2 i 4, art. 47 odpowiedzialność karna posiadającego wiadomość o popełnieniu czynu zabronionego za udział w zakładach wzajemnych i art. 48 odpowiedzialność karna za pośrednictwo w ustaleniu określonego wyniku zawodów sportowych ust. 1 i 2, sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

1.
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w celach handlowych, jakiegokolwiek znaku lub innego oznaczenia, składającego się z symbolu olimpijskiego lub paralimpijskiego lub zawierającego symbol olimpijski lub paralimpijski oraz nazw Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska XXX Olimpiady, Igrzyska XXXI Olimpiady, Igrzyska XXXII Olimpiady, Igrzyska XXXIII Olimpiady, Igrzyska XXXIV Olimpiady, Igrzyska XXXV Olimpiady, Komitet Olimpijski, Reprezentacja Olimpijska, Ruch Olimpijski, Karta Olimpijska, Igrzyska Paralimpijskie lub Komitet Paralimpijski, podlega karze grzywny.
2.
W przypadku popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec nawiązkę na rzecz Polskiego Komitetu Olimpijskiego lub Polskiego Komitetu Paralimpijskiego w wysokości do 5.000 zł.
Orzekanie w sprawach o czyn określony w art. 51 dpowiedzialność karna za nieuprawnione używanie symbolu olimpijskiego lub paralimpijskiego lub określonych nazw następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...