• Ustawa o sporcie
  21.05.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. poz. 2416, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. poz. 473, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. poz. 277, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. poz. 1997, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. poz. 68 i poz. 97): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. poz. 654, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. poz. 2531, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. poz. 43, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. poz. 232 oraz z 2009 r. poz. 1375): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. poz. 437, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. poz. 525, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2006 r. poz. 693, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. poz. 857, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. poz. 1712, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. poz. 1689): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 1661, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 873, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. poz. 593, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. poz. 526): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. poz. 425, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. poz. 921, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. poz. 504) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
W ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. poz. 1540): (zmiany pominięte).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...