• Ustawa o sporcie
  23.07.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 23.07.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Polskie związki sportowe oraz podmioty o statusie polskiego związku sportowego stają się polskimi związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Polskie związki sportowe, o których mowa w ust. 1, a także osoby prawne będące ich członkami dostosują swoją działalność, w szczególności obowiązujące w nich statuty oraz regulaminy, do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.
3.
Podmioty o statusie polskiego związku sportowego, które stały się polskimi związkami sportowymi na podstawie ust. 1 i nie dostosowały swojej działalności do wymagań niniejszej ustawy, stają się stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się prawomocna.
4.
Stwierdzenie niedostosowania działalności polskiego związku sportowego, o którym mowa w ust. 3, do wymagań niniejszej ustawy następuje w drodze decyzji ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
5.
O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 4, oraz o dniu, w którym ta decyzja stała się prawomocna, minister właściwy do spraw kultury fizycznej zawiadamia właściwy sąd rejestrowy.
6.
Polskie związki sportowe, które na podstawie ust. 3 stały się stowarzyszeniami, dostosują swoją działalność do zmienionej formy, w szczególności statuty oraz regulaminy, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 4, stała się prawomocna.
Orzeczenia: 5
1.
Kluby sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów dostosują swoją formę działania do wymagań niniejszej ustawy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.
2.
Związki sportowe działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się związkami sportowymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
Orzeczenia: 1
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie staje się Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie w rozumieniu niniejszej ustawy.
1.
Stypendia przyznane na podstawie art. 22 uprawnienia organu nadzorczego wobec władz polskiego związku sportowego lub art. 23a ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, oraz na podstawie art. 34 nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe ust. 1, 2 i 6 lub art. 35 odznaki, wyróżnienia i nagrody pieniężne za szczególną aktywność i osiąganie wybitnych osiągnięć w działalności w zakresie sportu ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, przysługują do końca okresu, na jaki zostały przyznane.
2.
Osoby, którym przyznano świadczenie pieniężne na podstawie art. 23b ust. 1, 1a lub 2 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, oraz na podstawie art. 38 obowiązkowe ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie ust. 1 lub art. 38a ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, zachowują prawo do tego świadczenia.
3.
Do postępowań w sprawach świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 23b ust. 1, 1a lub 2 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, oraz na podstawie art. 38 obowiązkowe ubezpieczenie zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie ust. 1 lub art. 38a ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
4.
Przyznanie świadczeń pieniężnych ze środków budżetu państwa dla osób, które zdobyły medal na igrzyskach olimpijskich, które odbyły się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, następuje na podstawie przepisów dotychczasowych, z tym że art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy uchylanej w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2 nie stosuje się.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, art. 36 świadczenie pieniężne dla reprezentantów Polski zaklasyfikowanych na igrzyska ust. 2 pkt 7 stosuje się.
Orzeczenia: 1
Ewidencje uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, prowadzone przez starostów na podstawie art. 7 polski związek sportowy ust. 4 i art. 7a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, stają się ewidencjami, o których mowa w art. 4 uczniowski klub sportowy ust. 4 i 7 niniejszej ustawy.
1.
Osoby, które uzyskały tytuł trenera lub instruktora na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje kwalifikacje.
2.
Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie kwalifikacji trenera lub instruktora przed wejściem w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Zgody na prowadzenie specjalistycznych kursów trenerskich wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały wydane.
Wydane na podstawie przepisów dotychczasowych dokumenty uprawniające do uprawiania żeglarstwa na jachtach, o których mowa w art. 53a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, zachowują ważność.
Osoby prawne działające jako terenowe jednostki organizacyjne Aeroklubu Polskiego i zrzeszające członków będących osobami fizycznymi stają się z mocy prawa odrębnymi stowarzyszeniami w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów, utworzony na podstawie art. 133 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 54 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, staje się Funduszem Zajęć Sportowych dla Uczniów w rozumieniu art. 133 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 54 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 7a ust. 3, art. 12a ust. 2, art. 23a ust. 7, art. 23b ust. 1b i 2a, art. 28 ust. 2, art. 45 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 4 uczniowski klub sportowy ust. 8, art. 29 dofinansowywanie uprawiania sportu, jego promocji i finansowanie kosztów opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej ust. 6, art. 32 stypendium sportowe za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym ust. 7, art. 34 nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe ust. 4, art. 35 odznaki, wyróżnienia i nagrody pieniężne za szczególną aktywność i osiąganie wybitnych osiągnięć w działalności w zakresie sportu ust. 4, art. 36 świadczenie pieniężne dla reprezentantów Polski zaklasyfikowanych na igrzyska ust. 11 niniejszej ustawy,
1a)
art. 54 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa osób przebywających w górach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39 uchylony ust. 5 niniejszej ustawy,
1b)
art. 55 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, w zakresie dotyczącym Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz ratowników górskich zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 uchylony ust. 4 niniejszej ustawy,
2)
art. 53a ust. 11 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 37a warunki prowadzenia statków do uprawiania turystyki wodnej, dokument kwalifikacyjny ust. 14 i 15 ustawy, o której mowa w art. 67 zmiana ustawy o żegludze śródlądowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 29 ust. 4, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 7 i art. 37 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 dofinansowywanie uprawiania sportu, jego promocji i finansowanie kosztów opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej ust. 6, art. 32 stypendium sportowe za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym ust. 7, art. 34 nagrody pieniężne i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia sportowe ust. 4 i art. 37 orzeczenie o stanie zdrowia zawodnika ust. 2 niniejszej ustawy,
4)
art. 132c rozporządzenia w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku ustawy, o której mowa w art. 53 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 132c rozporządzenia w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku ustawy, o której mowa w art. 53 zmiana ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
5)
art. 132 opłata podmiotów świadczących usługę reklamy napojów alkoholowych ust. 4 i art. 133 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 54 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 132 opłata podmiotów świadczących usługę reklamy napojów alkoholowych ust. 4 i art. 133 Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 54 zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
6)
art. 9 uchylony ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o systemie oświaty, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 uchylony ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
7)
art. 24a uchylony ustawy, o której mowa w art. 67 zmiana ustawy o żegludze śródlądowej, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a uchylony ustawy, o której mowa w art. 67 zmiana ustawy o żegludze śródlądowej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
8)
art. 27 świadczenia w zakresie zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 74 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 świadczenia w zakresie zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 74 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 93 utrata mocy ustawy pkt 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13a uchylony ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 58 zmiana ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.
Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o ministrze właściwym do spraw kultury fizycznej i sportu, należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
Tracą moc:
1)
ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 1675, z 2008 r. poz. 1200 oraz z 2009 r. poz. 504, 801 i 1809), z wyjątkiem art. 43 uchylony;
2)
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. poz. 1298, z 2006 r. poz. 448 i 970 oraz z 2007 r. poz. 206 i 1208).
Orzeczenia: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 5.07.2010 r. - Dz. U. z .2010 r. poz. 857]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...