• Ustawa o sporcie
  14.04.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 2. Kluby sportowe i związki sportowe

1.
Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.
2.
Klub sportowy działa jako osoba prawna.
Orzeczenia: 4
1.
Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.
2.
Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.
3.
Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.
4.
Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.
4a.
Do wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
4b.
Sprawę wpisu uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu terytorialnie staroście, organ ten nie wyda decyzji o wpisie, albo decyzji o odmowie wpisu.
5.
Do wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1)
statut;
2)
listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;
3)
informację o adresie siedziby klubu sportowego.
6.
Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w ust. 4.
7.
Przepisy ust. 2 i 4-6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
8.
Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, o których mowa w ust. 7, oraz dane podlegające wpisowi do ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia ewidencji.
Orzeczenia: 2
Klub sportowy może ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe dla zawodników.
1.
Kluby sportowe, w liczbie co najmniej 3, mogą tworzyć związki sportowe.
2.
Związek sportowy działa w formie stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń.
Orzeczenia: 7
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...