• Ustawa o sporcie
  21.02.2024

Ustawa o sporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 21.02.2024

Dz.U.2023.0.2048 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Rozdział 9a. Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie

1.
Przy Polskim Komitecie Olimpijskim działa Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, zwany dalej „Trybunałem”.
2.
Trybunał jest stałym sądem polubownym działającym na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
3.
Trybunał rozstrzyga także spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych polskich związków sportowych.
4.
W skład Trybunału wchodzi 24 arbitrów powoływanych przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego na okres 4 – letniej kadencji.
5.
Arbitrem Trybunału może zostać osoba, która:
1)
korzysta z pełni praw publicznych;
2)
jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania funkcji arbitra;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4)
posiada wyższe wykształcenie prawnicze i zdała egzamin sędziowski, prokuratorski, radcowski, adwokacki lub notarialny.
6.
Wymogów, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie stosuje się do osoby posiadającej stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.
7.
Kadencja arbitra Trybunału wygasa w przypadku:
1)
śmierci;
2)
zrzeczenia się funkcji;
3)
choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji;
4)
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
prawomocnego orzeczenia środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych;
6)
ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych.
8.
Organizację i tryb postępowania przed Trybunałem oraz ponoszenie opłat i kosztów postępowania określa statut Trybunału uchwalony przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
1.
Odpowiedzialność dyscyplinarna w ramach polskiego związku sportowego jest realizowana na zasadach określonych w regulaminie dyscyplinarnym.
2.
Odpowiedzialność dyscyplinarna opiera się na następujących zasadach:
1)
prawa do obrony;
2)
dwuinstancyjności postępowania.
3.
Regulamin dyscyplinarny, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej, czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną, rodzaje kar dyscyplinarnych, organy dyscyplinarne i ich kompetencje oraz tryb postępowania dyscyplinarnego.
4.
Prowadzenie postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego przeciwko obwinionemu nie wyklucza postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn.
5.
Karami dyscyplinarnymi mogą być w szczególności:
1)
upomnienie;
2)
nagana;
3)
zawieszenie;
4)
dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia;
5)
kara pieniężna;
6)
przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej;
7)
skreślenie ze związku;
8)
wykluczenie ze związku.
1.
Skarga do Trybunału przysługuje stronie postępowania lub – na podstawie regulaminów obowiązujących w danym związku – innym podmiotom.
2.
Skargę do Trybunału wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3.
Skarga do Trybunału nie przysługuje w sprawach dotyczących technicznych reguł gry.
4.
Od skargi wniesionej do Trybunału uiszcza się wpis, którego wysokość nie może być wyższa niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
1.
Uchylenie przez Trybunał decyzji dyscyplinarnej polskiego związku sportowego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania jest możliwe w przypadku, gdy dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.
2.
Od orzeczenia dyscyplinarnego Trybunału przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności orzeczenia.
3.
Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem Trybunału w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronie skarżącej.
4.
Trybunał przekazuje skargę kasacyjną w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z aktami sprawy Sądowi Najwyższemu.
5.
Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę kasacyjną od orzeczenia Trybunału na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego.
Przepisów rozdziału nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...