• Ustawa o sposobie oblicza...
  04.03.2024

Ustawa o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2021.0.151 t.j. - Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto

Obserwuj akt
Ustawa określa sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto.
Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, zwanego dalej "PKB", polega na oszacowaniu trzech równych co do wartości kategorii makroekonomicznych, określających PKB poprzez:
1)
rozmiary działalności produkcyjnej,
2)
końcowy rezultat działalności produkcyjnej,
3)
sumę dochodów pierwotnych.
1.
PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 kategorie makroekonomiczne określające PKB, pkt 1, obliczany jest w cenach rynkowych i równa się sumie wartości dodanej krajowych jednostek produkcyjnych powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej o dotacje do produktów.
2.
PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 kategorie makroekonomiczne określające PKB, pkt 2, obliczany jest jako suma popytu finalnego, tj. spożycia, akumulacji oraz salda wymiany produktów z zagranicą.
3.
PKB w przypadku, o którym mowa w art. 2 kategorie makroekonomiczne określające PKB, pkt 3, obliczany jest jako suma dochodów pierwotnych jednostek krajowych uzyskiwanych przez sektory instytucjonalne działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dochodów pierwotnych netto sektora zagranica.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza wartość rocznego PKB w sposób, o którym mowa w art. 2 kategorie makroekonomiczne określające PKB, i art. 3 sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pierwszy szacunek za dany rok w terminie do dnia 15 maja roku następnego.
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) (Dz. Urz. UE L 154 z 21.06.2003, str. 1, z późn. zm.[1]) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 14, t. 1, str. 196), i ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 października drugiego roku po roku kończącym okres ostatnich trzech lat.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 20.12.2000 r. - Dz. U. z 2000 r. poz. 1188]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...