• Art. 23. - Obliczanie od...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 23. Ustawa o środkach na


Obliczanie odpisu na Fundusz

1.
Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, stanowi iloczyn wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz dodatniej różnicy średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej oraz średniej ważonej wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej, gdzie wszystkie wartości są określane na dzień obliczenia odpisu na Fundusz.
2.
Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, ustala się zgodnie z następującym wzorem:gdzie poszczególne symbole oznaczają:
OFd – odpis na Fundusz w danym dniu,
Wd – wolumen sprzedaży energii elektrycznej w danym dniu,
– średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz,
– średnią ważoną wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej w danym dniu dla podmiotu, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz.
2a.
Podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2b, ustalają odpis na Fundusz zgodnie z ust. 1 i 2 gdzie wszystkie wartości oblicza się w okresach od:
1)
pierwszego do dziesiątego dnia miesiąca rozliczeniowego;
2)
jedenastego do dwudziestego dnia miesiąca rozliczeniowego;
3)
dwudziestego pierwszego do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.
2b.
Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi, którzy zostali umieszczeni w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

WZÓR + OBJAŚNIENIA

2c.
Przy obliczaniu średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 2b, należy uwzględnić wszystkie dodatkowe rozliczenia pieniężne podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, wynikające z zapisów zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii elektrycznej.
3.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, określone w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, oraz dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność równoważenia interesów uczestników rynku energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 54 ustawy – Prawo energetyczne.
Art. 23. Obliczanie odpisu na Fundusz - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...