• Art. 23. - Obliczanie od...
  25.06.2024
Obserwuj akt

Art. 23. Ustawa o środkach na


Obliczanie odpisu na Fundusz

1.
Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, stanowi sumę:
1)
iloczynu:
a) wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz
b) dodatniej różnicy:
– średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej oraz
– średniego ważonego wolumenem limitu ceny sprzedanej energii elektrycznej
oraz
2)
97% sumy:
a) przychodów ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii,
b) przychodów z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz
c) innych przychodów z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii
– gdzie wszystkie wartości są określane na dzień obliczenia odpisu na Fundusz.
2.
Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

WZÓR + OBJAŚNIENIA DO WZORU

2.
Odpis na Fundusz, o którym mowa w ust. 1, przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

WZORY + OBJASNIENIA

2a.
Podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2b, ustalają odpis na Fundusz zgodnie z ust. 1 i 2 gdzie wszystkie wartości oblicza się w okresach od:
1)
pierwszego do dziesiątego dnia miesiąca rozliczeniowego;
2)
jedenastego do dwudziestego dnia miesiąca rozliczeniowego;
3)
dwudziestego pierwszego do ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego.
2b.
Odpis na Fundusz przekazywany przez podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, które są jednocześnie odbiorcami przemysłowymi i które znajdują się w wykazie odbiorców przemysłowych, o którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustala się zgodnie z następującym wzorem:

WZÓR + OBJAŚNIENIA DO WZORU

2c.
Przy obliczaniu średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 2b, należy uwzględnić wszystkie dodatkowe rozliczenia pieniężne podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, wynikające z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii elektrycznej.
2d.
Przy obliczaniu średniej ważonej wolumenem ceny rynkowej sprzedanej energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 2b, podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, nie uwzględniają przychodów:
1)
ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii oznaczonych symbolem D,
2)
z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oznaczonych symbolem D ,
3)
wynikających z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii oznaczonych symbolem D.
3.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania limitu ceny dla wytwórców energii elektrycznej, w podziale na technologie wytwarzania energii elektrycznej, określone w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, oraz dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, biorąc pod uwagę konieczność równoważenia interesów uczestników rynku energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 54 ustawy – Prawo energetyczne.
Art. 23. Obliczanie odpisu na Fundusz - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...