• Art. 25. - Sprawozdanie ...
  24.07.2024
Obserwuj akt

Art. 25. Ustawa o środkach na


Sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz

1.
Podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, przekazują do zarządcy rozliczeń w terminie do 20 dnia każdego miesiąca sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
1a.
W przypadku, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 3, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się oddzielnie dla odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wytwórca energii elektrycznej taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie;
4)
łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, określony na podstawie:
a) rzeczywistych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne, z podziałem na technologie wytwarzania energii elektrycznej określone w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, albo
b) szacunków, w przypadku gdy rzeczywiste odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne są niemożliwe do pozyskania – w okresie objętym sprawozdaniem;
5)
sumy należnych odpisów na Fundusz, za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem;
6)
sumy wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została zrealizowana płatność w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem;
7)
dane dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej oraz w ramach sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym energii elektrycznej:
a) wolumen sprzedaży energii elektrycznej,
b) średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej,
c) średni ważony wolumenem limit ceny sprzedanej energii elektrycznej,
d) termin płatności,
e) wolumen zakupionej energii elektrycznej w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 2b
– za poszczególne dni w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, albo za poszczególne okresy w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, za które ustalano odpisy na Fundusz w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem;
7a)
dane wykorzystane do obliczenia limitu ceny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 3;
7b)
dane dotyczące wysokości przychodów:
a) ze sprzedaży gwarancji pochodzenia w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 2a,
b) z umów związanych ze sprzedażą energii elektrycznej obejmujących instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 katalog instrumentów finansowych ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 2a,
c) z dodatkowych rozliczeń pieniężnych podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, wynikających z zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej lub innych umów, w których dodatkowe rozliczenia pieniężne zależą od ilości lub wartości sprzedanej energii, w danym dniu albo w danym okresie, o którym mowa w art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 2a.
8)
oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 25. Sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...