• Art. 25. - Sprawozdanie ...
  29.03.2023
Obserwuj akt

Art. 25. Ustawa o środkach na


Sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz

1.
Podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, przekazują do zarządcy rozliczeń w terminie do 20 dnia każdego miesiąca sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz za poprzedni miesiąc. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie.
1a.
W przypadku, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 3, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się oddzielnie dla odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wytwórca energii elektrycznej taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3)
oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie;
4)
łączny wolumen sprzedanej energii elektrycznej, wyrażony w MWh, z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, określony na podstawie:
a) rzeczywistych odczytów układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne, z podziałem na technologie wytwarzania energii elektrycznej określone w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, albo
b) szacunków, w przypadku gdy rzeczywiste odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych w rozumieniu art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 63 ustawy – Prawo energetyczne są niemożliwe do pozyskania – w okresie objętym sprawozdaniem;
5)
sumy należnych odpisów na Fundusz, za miesiąc kalendarzowy objęty sprawozdaniem;
6)
sumy wymagalnych odpisów na Fundusz, za które została zrealizowana płatność w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem;
7)
dane dotyczące umów sprzedaży energii elektrycznej oraz w ramach sprzedaży energii elektrycznej na rynku bilansującym energii elektrycznej:
a) wolumen sprzedaży energii elektrycznej,
b) średnią ważoną wolumenem cenę rynkową sprzedanej energii elektrycznej,
c) średnią ważoną wolumenem cenę limitów ceny sprzedanej energii elektrycznej,
d) termin płatności,
e) wolumen zakupionej energii elektrycznej w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 2b
– za poszczególne dni w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 1, albo za poszczególne okresy w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz ust. 2, za które ustalano odpisy na Fundusz w miesiącu kalendarzowym objętym sprawozdaniem;
7a)
dane wykorzystane do obliczenia limitu ceny zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz ust. 3;
8)
oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Art. 25. Sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...