• Art. 28. - Kontrola zgod...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 28. Ustawa o środkach na


Kontrola zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu potwierdzającym odpis na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

1.
Prezes URE przeprowadza kontrolę zgodności informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1, ze stanem faktycznym z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń.
1a.
Prezes URE, na podstawie wykazu, o którym mowa w art. 26 weryfikacja sprawozdania potwierdzającego odpis na Fundusz ust. 4, lub innych dostępnych informacji, z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządcy rozliczeń, przeprowadza kontrolę w zakresie w jakim podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, nie wypełniły obowiązku:
1)
złożenia sprawozdań, o których mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1, art. 28a obowiązki wytwórcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ust. 1 pkt 2 lub art. 28b obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekazania sprawozdania rozliczeniowego i złożenia oświadczenia ust. 1 pkt 2;
2)
przekazania na rachunek Funduszu sumy odpisów, o których mowa w art. 24 termin przekazywania sumy odpisów na Fundusz ust. 1, art. 28a obowiązki wytwórcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ust. 1 pkt 1 lub art. 28b obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekazania sprawozdania rozliczeniowego i złożenia oświadczenia ust. 1 pkt 1.
2.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1lub 1a , przeprowadza się w siedzibie:
1)
Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień dotyczących przekazanego odpisu na Fundusz, złożonych na piśmie na jego żądanie, lub
2)
podmiotu, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz.
3.
Kontrolę, o której mowa w ust. 1lub 1a , przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE.
4.
Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1lub 1a , są uprawnione do:
1)
wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, należących do wytwórcy energii elektrycznej;
2)
żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub danych zawartych na innych nośnikach informacji, mających związek z przedmiotem kontroli, oraz udostępnienia ich.
5.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół zawierający, w przypadku kontroli, o której mowa w:
1)
ust. 1, ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1;
2)
ust. 1a, ustalenia kontroli w zakresie wypełnienia obowiązków, o których mowa w art. 24 termin przekazywania sumy odpisów na Fundusz ust. 1, art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1, art. 28a obowiązki wytwórcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ust. 1 lub art. 28b obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekazania sprawozdania rozliczeniowego i złożenia oświadczenia ust. 1.
6.
Podmiot podlegający kontroli, o której mowa w ust. 1lub 1a , może wnieść zastrzeżenia do protokołu, o którym mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE. Termin do złożenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
7.
W przypadku stwierdzenia na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 1 lub 1a, że przekazana na rachunek Funduszu wartość odpisu na Fundusz jest:
1)
zaniżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną o obowiązku przekazania na rachunek Funduszu przez podmiot, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, kwoty stanowiącej różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1, art. 28a obowiązki wytwórcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ust. 1 pkt 2 lub art. 28b obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekazania sprawozdania rozliczeniowego i złożenia oświadczenia ust. 1 pkt 2, a w przypadku braku sprawozdania, o którym mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1, art. 28a obowiązki wytwórcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ust. 1 pkt 2 lub art. 28b obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekazania sprawozdania rozliczeniowego i złożenia oświadczenia ust. 1 pkt 2, kwoty obliczonej przez Prezesa URE, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji;
2)
zawyżona, Prezes URE, w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli, wydaje decyzję administracyjną w przedmiocie:
a) pomniejszenia odpisu na Fundusz w miesiącu następującym po miesiącu, w którym została wydana decyzja, o kwotę stanowiącą dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1,
b) przekazania z rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, na wniosek zarządcy rozliczeń na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, kwoty stanowiącej dodatnią różnicę między odpisem na Fundusz obliczonym przez Prezesa URE a odpisem na Fundusz w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 1 – w przypadku gdy nadwyżka dotyczy ostatniego miesiąca objętego obowiązkiem, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, albo kiedy decyzja została wydana po okresie obowiązywania tego obowiązku, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.
8.
Od kwoty, o której mowa w ust. 7 pkt 1, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia otrzymania decyzji administracyjnej, o której mowa w tym przepisie.
9.
Prezes URE przekazuje:
1)
zarządcy rozliczeń decyzję administracyjną lub jej kopię, o której mowa w ust. 7 pkt 1 i pkt 2 lit. a;
2)
podmiotowi, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, decyzję administracyjną lub jej kopię, o której mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b.
10.
Do postępowań przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
11.
Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
12.
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 7, toczy się według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1550, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
13.
W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1 lub 1a, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
Art. 28. Kontrola zgodności informacji i oświadczeń złożo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...