• Art. 28b. - Obowiązek do...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 28b. Ustawa o środkach na


Obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekazania sprawozdania rozliczeniowego i złożenia oświadczenia

1.
W okresie od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 30 kwietnia 2025 r. podmioty, o których mowa w art. 21 odpis na Fundusz, są obowiązane do:
1)
dokonania odpisu na Fundusz w zakresie tej części odpisu na Fundusz, ustalonej zgodnie z art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz, która nie została przekazana na rachunek Funduszu na podstawie art. 28a obowiązki wytwórcy energii elektrycznej i przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną ust. 1 pkt 1;
2)
przekazania do zarządcy rozliczeń sprawozdania rozliczeniowego potwierdzającego odpis na Fundusz, a w przypadku gdy zaistniała konieczność dokonania korekty odpisu na Fundusz, złożenia korekty sprawozdań złożonych przez te podmioty łącznie ze sprawozdaniem rozliczeniowym;
3)
złożenia do zarządcy rozliczeń oświadczenia zawierającego informację o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że obowiązek przekazania odpisu na Fundusz ustalonego zgodnie z art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz został zrealizowany.” łącznie ze sprawozdaniem rozliczeniowym; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
2.
Sprawozdanie rozliczeniowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, poza informacjami, o których mowa w art. 25 sprawozdanie potwierdzające odpis na Fundusz ust. 2, zawiera również informację o różnicy:
1)
sumy odpisów na Fundusz dotychczas wpłaconych przez podmiot, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, oraz
2)
sumy odpisów na Fundusz obliczonej przez podmiot, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, na podstawie art. 23 obliczanie odpisu na Fundusz przy uwzględnieniu korekty sprawozdań, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3.
Jeżeli różnica, o której mowa w ust. 2:
1)
jest wartością ujemną - podmiot, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, w terminie 10 dni od dnia złożenia sprawozdania rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje na rachunek Funduszu tę kwotę stanowiącą różnicę sumy odpisów na Fundusz, o której mowa w ust. 2;
2)
jest wartością dodatnią - podmiot, o którym mowa w art. 21 odpis na Fundusz, w terminie 10 dni od dnia złożenia sprawozdania rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot kwoty stanowiącej różnicę sumy odpisów na Fundusz, o której mowa w ust. 2.
4.
Do sprawozdania rozliczeniowego i korekt sprawozdań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przepisy art 25–28 stosuje się odpowiednio.
Art. 28b. Obowiązek dokonania odpisu na Fundusz, przekaza... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...