• Art. 29a. - Objaśnienie ...
  29.11.2023
Obserwuj akt

Art. 29a. Ustawa o środkach na


Objaśnienie pojęć rozdziału

1.
Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:
1)
składka solidarnościowa – kwota środków finansowych podlegająca przekazaniu przez przedsiębiorcę obowiązanego na rachunek Funduszu za rok 2022;
2)
dochód – odpowiednio, dochód osiągnięty z innych źródeł przychodów niż z zysków kapitałowych w rozumieniu art. 7 przedmiot opodatkowania ust. 1–3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także dochód wskazany w ust. 2;
3)
rok podatkowy – rok, o którym mowa w art. 8 rok podatkowy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych albo rok kalendarzowy w przypadku, gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, ani podatku dochodowego od osób prawnych przez rok podatkowy rozumie się rok obrotowy, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, takiego przedsiębiorcy;
4)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym 2022 – odpowiednio, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty za pierwszy rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021r. , które podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani składać urzędom skarbowym, w terminach wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym 2022, które podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych są zobowiązani składać urzędom skarbowym, w terminach wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
5)
zyski albo dochody osiągnięte w roku podatkowym 2022 – dochód, o którym mowa w pkt 2, wykazany w zeznaniu, o którym mowa w pkt 4; przepis ten stosuje się odpowiednio do dochodów osiągniętych w innych latach podatkowych niż rok 2022;
6)
grupa kapitałowa – grupa kapitałowa w rozumieniu art. 3 obowiązek podatkowy a miejsce siedziby podatnika ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 i 295).
2.
W przypadku przedsiębiorców:
1)
opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z rozdziałem 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dochód jaki byłby osiągnięty, gdyby ten przedsiębiorca był opodatkowany na zasadach określonych w art. 7 przedmiot opodatkowania i art. 19 wysokość podatku tej ustawy;
2)
wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przez dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się dochód tego przedsiębiorcy, obliczony zgodnie z art. 7 przedmiot opodatkowania ust. 2 – 3 tej ustawy;
3)
prowadzących działalność w formie spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 5a katalog pojęć ustawowych pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przez dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się taki dochód, jaki byłby osiągnięty gdyby ten przedsiębiorca był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.
3.
Jeżeli przedsiębiorca osiąga przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, o której mowa w ust. 2 pkt 3, opodatkowane podatkiem dochodowym zgodnie z art. 5 przychody wspólników ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 8 przychody z udziału w spółce, w wspólnej własności, przychody z pozarolniczej działalności ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychody te są wykazane dla celów obliczenia składki solidarnościowej na podstawie ust. 2 pkt 3, przedsiębiorca ten może wyłączyć z dochodu, o którym mowa w ust. 2 ust. 1 pkt 2, dochody, jakie przypadają na ten udział w takiej spółce niebędącej osobą prawną.

Art. 29a. Objaśnienie pojęć rozdziału - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...