• Art. 29b. - Obowiązek pr...
  28.11.2023
Obserwuj akt

Art. 29b. Ustawa o środkach na


Obowiązek przekazania składki solidarnościowej

1.
Do przekazania składki solidarnościowej obowiązany jest przedsiębiorca, który w dniu 1 stycznia 2023 r. spełniał łącznie następujące warunki:
1)
prowadził działalność gospodarczą w co najmniej jednym z następujących obszarów:
a) eksploatacji złóż węgla kamiennego lub węgla brunatnego na podstawie koncesji, o której mowa w art. 21 działalność wymagająca uzyskania koncesji ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 i 1688),
b) wytwarzania produktów koksowania węgla w instalacjach, o których mowa w załączniku 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. UE L 334 z 17.12.2010, str.17, Dz. U. L 158, 19.6.2012, str. 25),
2)
nie był w 2022 r. mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 objaśnienie pojęć ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
3)
nie był w 2022 r. małą spółką o średniej kapitalizacji ani spółką o średniej kapitalizacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (Dz. Urz. UE L 169 z 01.07.2015, str. 1, z późn. zm.)
– zwany dalej przedsiębiorcą obowiązanym
2.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsiębiorcy:
1)
prowadzącego działalność w zakresie eksploatacji węgla kamiennego, który w roku podatkowym 2022 został objęty systemem wsparcia, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1309) lub
2)
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, którego wysokość przychodów ze sprzedaży wyrobów węglowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym stanowi co najwyżej 75% przychodu uzyskanego w roku podatkowym 2022.
3)
prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie eksploatacji złóż węgla brunatnego, którego obrót z tej działalności gospodarczej w roku podatkowym 2022 wynosił mniej niż 75% całości obrotu.
3.
W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w co najmniej jednym z zakresów określonych w ust.12 pkt 1, którzy w 2022 r. podlegali połączeniu w trybie art. 492 rodzaje łączenia spółek ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.) do określenia przedsiębiorcy obowiązanego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707) dotyczące sukcesji podatkowej.
4.
Przedsiębiorcy obowiązani, którzy wchodzą w skład grupy kapitałowej, podlegają obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, oddzielnie.
Art. 29b. Obowiązek przekazania składki solidarnościowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...