• Art. 29c. - Zasady oblic...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29c. Ustawa o środkach na


Zasady obliczania wysokości składki solidarnościowej

1.
Wysokość składki solidarnościowej oblicza się według wzoru:
1)
w przypadku przedsiębiorcy obowiązanego posiadającego koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lit. a, przed dniem 1 stycznia 2022 r. lub przedsiębiorcy, który rozpoczął działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lit. b, przed tą datą:
(S)= [D_2022-1,2 x ((D_2018+D_2019+D_2020+D_2021)/n)] x 0,33,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
(S) – wysokość składki solidarnościowej wyrażoną w tys. złotych;
D_2022 – dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022, wyrażony w tys. złotych;
D_2018 – dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2017r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1, zero;
D_2019 – dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2018 r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1, zero;
D_2020 – dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2019 r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1, zero;
D_2021 – dochód osiągnięty w roku podatkowym po 31 grudnia 2020 r. wyrażony w tys. złotych, albo, jeżeli przedsiębiorca nie prowadził w tym roku działalności w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1, zero;
n – liczba lat, w których przedsiębiorca obowiązany prowadził działalność gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1, przypadających w okresie 2018–2021;
2)
w przypadku przedsiębiorcy obowiązanego, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lit. a, lub rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lit. b:
a) po 31 grudnia 2021 r. lub
b) przed dniem 1 stycznia 2022 r., a suma jego dochodów osiągniętych w latach 2018–2021 lub w krótszym okresie jest równa lub mniejsza niż zero:
(S) = [D_2022 x 0,8] x 0,25,
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
(S) – wysokość składki solidarnościowej wyrażoną w tys. złotych;
D_2022 – dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022.
2.
Wartość symboli wymienionych w ust. 1 zaokrągla się w górę do pełnych tysięcy złotych.
3.
Jeżeli wysokość składki solidarnościowej (S) wyliczonej zgodnie z ust. 1 jest mniejsza od zera, przyjmuje się, że wysokość składki solidarnościowej (S) wynosi zero.
4.
W przypadku przedsiębiorcy obowiązanego, który spełniał warunki, o których mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1, w okresie krótszym niż cztery lata podatkowe poprzedzające rok 2022, średni roczny dochód oblicza się z uwzględnieniem faktycznego okresu prowadzenia przez niego działalności, o której mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1.
5.
W przypadku przedsiębiorcy obowiązanego, który został objęty obowiązkiem dokonania wpłaty gazowego odpisu na Fundusz, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 oraz z 2023 r. poz. 295, 556, 1234, 1785 i 2760), lub odpisu na Fundusz, do obliczenia wysokości składki solidarnościowej nie uwzględnia się dochodu osiągniętego z działalności podlegającej tym odpisom.
6.
W przypadku, o którym mowa w art. 8 rok podatkowy ust. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, za dochód osiągnięty w roku podatkowym 2022 należy przyjmować dochód ustalony poprzez przemnożenie średniomiesięcznego dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w okresie całego pierwszego roku podatkowego przez liczbę 12, odpowiadającą liczbie miesięcy w roku kalendarzowym. Średniomiesięczny dochód osiągnięty przez przedsiębiorcę w pierwszym roku podatkowym należy wyliczyć poprzez podzielenie dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w pierwszym roku podatkowym przez liczbę miesięcy w pierwszym roku podatkowym działalności.
Art. 29c. Zasady obliczania wysokości składki solidarnośc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...