• Art. 29d. - Sprawozdanie...
  22.07.2024
Obserwuj akt

Art. 29d. Ustawa o środkach na


Sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej

1.
Przedsiębiorca obowiązany samodzielnie oblicza wysokość składki solidarnościowej i przekazuje do zarządcy rozliczeń dane dotyczące jej obliczenia i wysokości w sprawozdaniu dotyczącym składki solidarnościowej zgodnie ze wzorem, o którym mowa w ust. 6, w terminie określonym w ust. 5.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
oznaczenie przedsiębiorcy – jego firmę, siedzibę i adres poczty elektronicznej;
2)
numer identyfikacji podatkowej – NIP;
3)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, albo numer równoważnego rejestru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji albo numer identyfikacji podatkowej NIP;
4)
oznaczenie okresu, którego dotyczy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1;
5)
wysokość należnej składki solidarnościowej obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w art. 29c zasady obliczania wysokości składki solidarnościowej;
6)
elementy składowe wzoru, o którym mowa w art. 29c zasady obliczania wysokości składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1 lub art. 29c zasady obliczania wysokości składki solidarnościowej ust. 1 pkt 2, wykorzystane do obliczenia wysokości składki solidarnościowej;
7)
oświadczenie o prowadzeniu działalności, o której mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 1;
8)
oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1 pkt 2;
9)
oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że dane zawarte w niniejszym sprawozdaniu są kompletne i zgodne z prawdą.”; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
3.
Złożenie i weryfikacja sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, a także korespondencja z zarządcą rozliczeń, odbywają się w formie elektronicznej.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez członków organu uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy obowiązanego, zgodnie z zasadami ujawnionymi we właściwym rejestrze.
5.
Przedsiębiorca obowiązany składa sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw, a w przypadku gdy przedsiębiorca ten, nie jest obowiązany do złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty w roku podatkowym 2022 w terminie do końca czerwca 2023 r., – wówczas składa on sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, do końca trzeciego miesiąca roku następującego odpowiednio po roku podatkowym lub obrotowym rozpoczynającym się w 2022 r. lub w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw – w zależności od tego, który termin jest późniejszy. Termin przypadający w dzień wolny od pracy przypada w pierwszy dzień roboczy po tym terminie. Obowiązek złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy każdego przedsiębiorcy obowiązanego.
6.
Zarządca rozliczeń w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych opracowuje wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z opisem sposobu jego wypełnienia i udostępnia go na swojej stronie internetowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz niektórych innych ustaw.
Art. 29d. Sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...