• Art. 29i. - Kontrola wyp...
  28.05.2024
Obserwuj akt

Art. 29i. Ustawa o środkach na


Kontrola wypleniania obowiązku przekazywania składki solidarnościowej

1.
Prezes URE przeprowadza kontrolę wypełnienia przez przedsiębiorców obowiązanych, o których mowa w art. 29b obowiązek przekazania składki solidarnościowej ust. 1, obowiązków wynikających z ustawy.
2.
Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na sprawdzeniu złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, i dokonania wpłaty składki solidarnościowej zgodnie z terminami określonymi w ustawie – na podstawie porównania, o którym mowa w art. 29h wykaz przedsiębiorców zobowiązanych do przekazywania składki solidarnościowej ust. 5, oraz prawidłowości ustalenia przez przedsiębiorcę obowiązanego wysokości składki solidarnościowej.
3.
Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana w siedzibie:
1)
Prezesa URE, na podstawie dokumentów i wyjaśnień dotyczących sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, lub korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f korekta sprawozdania dotyczącego składki solidarnościowej ust. 1, przekazanych przez zarządcę rozliczeń, lub
2)
przedsiębiorcy obowiązanego.
4.
Czynności kontrolne wobec przedsiębiorcy obowiązanego przeprowadzają pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki, z uwzględnieniem ust. 11, na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa URE, po okazaniu legitymacji służbowej oraz po doręczeniu podmiotowi lub osobie przez niego upoważnionej, upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
5.
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej pracownika uprawnionego do przeprowadzenia kontroli;
2)
oznaczenie kontrolowanego;
3)
określenie zakresu kontroli;
4)
wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
5)
wskazanie podstawy prawnej kontroli;
6)
oznaczenie organu kontroli;
7)
określenie daty i miejsca wystawienia upoważnienia;
8)
podpis osoby wystawiającej upoważnienie z podaniem zajmowanego stanowiska służbowego;
9)
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
6.
Upoważnionym pracownikom przysługuje od kontrolowanego przedsiębiorcy prawo do:
1)
wejścia na teren nieruchomości i obiektów należących do przedsiębiorcy obowiązanego;
2)
żądania ustnych i pisemnych informacji, w tym informacji o operacjach gospodarczych potwierdzających wysokość osiągniętego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w latach podatkowych 2018–2022 oraz o wysokości dochodu osiągniętego w odniesieniu do działalności koncesjonowanej w latach podatkowych 2018–2022, niezbędnych do określenia wysokości należnej składki solidarnościowej przedsiębiorcy kontrolowanego;
3)
wglądu do ksiąg rachunkowych, przedstawienia dokumentów niezbędnych do weryfikacji danych przedstawionych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, oraz przedstawienia informacji lub dokumentów od innych podmiotów niż przedsiębiorca obowiązany, które są w ich w posiadaniu, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.
7.
Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który zawiera ocenę zgodności ze stanem faktycznym informacji i oświadczeń złożonych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, w przypadku gdy przedsiębiorca kontrolowany takie sprawozdanie złożył, ustalenia zawierające weryfikację danych niezbędnych do określenia należnej składki solidarnościowej wraz z jej wysokością oraz pouczenie o sposobie złożenia zastrzeżeń co do jego treści, przy czym termin zgłoszenia zastrzeżeń nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia protokołu.
8.
W przypadku odmowy podpisania protokołu z kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący dokonuje stosownej adnotacji w protokole. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do jego podpisania przez kontrolującego oraz nie zwalnia kontrolowanego z obowiązku wpłaty składki solidarnościowej w wysokości określonej w protokole.
9.
Szef KAS, na wniosek Prezesa URE, jest obowiązany do przedłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, w zakresie dochodów w roku podatkowym 2018–2022, oraz innych danych znajdujących się w ewidencjach i rejestrach organów podatkowych prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących przedsiębiorcy obowiązanego, niezbędnych do realizacji przez Prezesa URE zadań wynikających z ustawy.
10.
Prezes URE może wystąpić z wnioskiem do Szefa KAS o dokonanie w jego imieniu kontroli u przedsiębiorcy obowiązanego w celu potwierdzenia poprawności obliczeń składki solidarnościowej wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, w tym sprawdzenia danych dotyczących liczby zatrudnionych. Przepisy ust. 2–8 stosuje się odpowiednio. Szef KAS przekazuje protokół z kontroli Prezesowi URE niezwłocznie po zakończeniu kontroli.
11.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości złożonego sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, Prezes URE wzywa przedsiębiorcę obowiązanego do złożenia korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f korekta sprawozdania dotyczącego składki solidarnościowej ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania oraz informuje o tym zarządcę rozliczeń.
12.
Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do korekty sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1.
13.
W sprawach dotyczących kontroli, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przepisy art 23c–23l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne dotyczące kontroli.
Art. 29i. Kontrola wypleniania obowiązku przekazywania sk... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...