• Art. 29j. - Uprawnienia ...
  19.05.2024
Obserwuj akt

Art. 29j. Ustawa o środkach na


Uprawnienia Prezesa URE w przypadku naruszenia przepisów ustawy w zakresie składki solidarnościowej

1.
W przypadku stwierdzenia na podstawie porównania, o którym mowa w art. 29h wykaz przedsiębiorców zobowiązanych do przekazywania składki solidarnościowej ust. 5, niezłożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, Prezes URE wzywa przedsiębiorcę obowiązanego do złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania i wniesienia należnej składki na rachunek Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, wraz z odsetkami za opóźnienie oraz informuje o tym zarządcę rozliczeń.
2.
W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli, że składka solidarnościowa w złożonym przez przedsiębiorcę obowiązanego sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, została:
1)
zaniżona – Prezes URE wzywa tego przedsiębiorcę do złożenia korekty sprawozdania, o której mowa w art. 29f korekta sprawozdania dotyczącego składki solidarnościowej ust. 1, i dokonania wpłaty kwoty stanowiącej różnicę między należną składką solidarnościową obliczoną zgodnie ze skorygowanym sprawozdaniem, a składką wniesioną przez przedsiębiorcę obowiązanego na rachunek Funduszu w wysokości wskazanej w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 29d sprawozdanie przedsiębiorcy dotyczące składki solidarnościowej ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli;
2)
zawyżona – Prezes URE składa wniosek do zarządcy rozliczeń o zwrot nadpłaty, a zarządca rozliczeń dokonuje zwrotu nadpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
3.
Wysokość środków finansowych potrzebnych na pokrycie wypłaty nadpłat dla przedsiębiorcy obowiązanego, zgodnie z ust. 2 pkt 2, zarządca rozliczeń uwzględnia we wniosku, który składa do dysponenta Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
4.
W przypadku niezłożenia sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 1, lub niedokonania w terminie korekty sprawozdania, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Prezes URE określa wysokość składki solidarnościowej wraz z odsetkami za opóźnienie w drodze decyzji administracyjnej i wzywa do jej przekazania na Fundusz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odpis decyzji doręcza się zarządcy rozliczeń. Decyzja Prezesa URE podlega natychmiastowemu wykonaniu.
5.
W przypadku gdy przedsiębiorca obowiązany nie uiścił składki solidarnościowej w pełnej wysokości albo uiścił składkę solidarnościową w zaniżonej wysokości, Prezes URE jest obowiązany określić wysokość składki solidarnościowej w drodze decyzji administracyjnej i wezwać do zapłacenia nieuiszczonej składki albo różnicy między składką należną a uiszczoną w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odpis decyzji doręcza się zarządcy rozliczeń. Decyzja Prezesa URE podlega natychmiastowemu wykonaniu.
6.
Do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z uwzględnieniem ust. 7.
7.
Na decyzje oraz postanowienia na które przysługuje zażalenie, wydawane przez Prezesa URE, przysługuje odpowiednio odwołanie albo zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
8.
Postępowanie w sprawie odwołania od decyzji oraz zażalenia na postanowienie Prezesa URE toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach z zakresu regulacji energetyki.
9.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
10.
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
11.
W sprawach dotyczących obliczenia odsetek od składki solidarnościowej, w przypadku niewpłacenia jej w terminie lub wpłacenia w niewłaściwej wysokości, stosuje się odpowiednio ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
12.
Odsetki za opóźnienie są liczone od dnia upływu terminu określonego w art. 29g termin i tryb uiszczania składki solidarnościowej ust. 1, odpowiednio w zależności od przypadków ujętych w art. 29j uprawnienia Prezesa URE w przypadku naruszenia przepisów ustawy w zakresie składki solidarnościowej.
13.
Odwołanie od decyzji Prezesa URE nie zwalnia z obowiązku zapłacenia składki solidarnościowej w wysokości zgodnej z decyzją Prezesa URE.
Art. 29j. Uprawnienia Prezesa URE w przypadku naruszenia ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...