• Art. 3. - Stosowanie mak...
  25.03.2023
Obserwuj akt

Art. 3. Ustawa o środkach na


Stosowanie maksymalnej ceny energii elektrycznej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi

1.
Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w:
1)
art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. a, w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 31 grudnia 2023 r.;
2)
art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–f, w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., na podstawie umów zawartych, zmienionych lub których cena została określona zgodnie z ust. 2 pkt 3, po dniu 23 lutego 2022 r.
2.
W przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–f:
1)
którzy po dniu 23 lutego 2022 r. zawarli umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne lub
2)
których umowa sprzedaży, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, lub umowa kompleksowa, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, zawarta z podmiotem uprawnionym przed dniem 23 lutego 2022 r., została zmieniona w zakresie ceny energii elektrycznej po tym dniu, lub
3)
których umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie formuły cenowej odnoszącej się do wartości indeksów giełdowych publikowanych po dniu 23 lutego 2022 r. na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych albo którzy po dniu 23 lutego 2022 r. dokonali wyboru terminu zakupu energii elektrycznej skutkującego określeniem ceny energii elektrycznej powyżej ceny maksymalnej w przypadku gdy umowy sprzedaży, o których mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowy kompleksowe, o których mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, przewidują określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych
– cenę maksymalną stosuje się również do rozliczeń z tymi odbiorcami obejmujących odpowiednio okres od dnia zawarcia przez nich tej umowy lub wejścia w życie tej zmiany lub określenia ceny do dnia 30 listopada 2022 r.
3.
Podmiot uprawniony, który po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–f, umowę sprzedaży, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowę kompleksową, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, w zakresie dostawy energii elektrycznej do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, dokonuje z tymi odbiorcami rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.
4.
Jeżeli w umowie sprzedaży, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, albo umowie kompleksowej, o której mowa w art. 5 umowy w zakresie dostarczania paliw gazowych lub energii ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, obowiązującej między podmiotem uprawnionym a odbiorcą uprawnionym jest stosowana średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu, niższa niż cena maksymalna, ceny określone w umowie stosuje się do dnia ustania ich obowiązywania zgodnie z obowiązującą umową. Średnia cena energii elektrycznej w danym miesiącu jest średnią ceną wszystkich stref ważoną ilością energii elektrycznej w każdym miesiącu.
5.
Cena maksymalna jest stosowana w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–f, jeżeli złoży on podmiotowi uprawnionemu oświadczenie, o którym mowa w art. 5 oświadczenie składane przez odbiorców uprawnionych ust. 1.
6.
W przypadku gdy podmiot uprawniony zawarł z odbiorcą uprawnionym, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. a, umowę, w której podmiot ten zobowiązuje się do utrzymania niezmiennej ceny energii elektrycznej przez cały okres albo część okresu od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., przepisu ust. 1 nie stosuje się w okresie objętym tą umową.
7.
Podmiot, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. f, zobowiązany do dostarczania energii elektrycznej do podmiotów, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–e, w rozliczeniach z tymi podmiotami uwzględnia cenę maksymalną.
8.
Cena maksymalna jest jedyną składową opłat stosowanych w rozliczeniach w obrocie energią elektryczną.
Art. 3. Stosowanie maksymalnej ceny energii elektrycznej ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...