• Art. 31c. - Przeznaczeni...
  12.07.2024
Obserwuj akt

Art. 31c. Ustawa o środkach na


Przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych

1.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną, płatne są na rachunek bankowy Funduszu, o którym mowa w art. 29g termin i tryb uiszczania składki solidarnościowej ust. 1.
2.
Należności pieniężne z tytułu kar, o których mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną, stanowią dochód Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i są przeznaczone na cele, o których mowa w art. 29m przeznaczenie wpływów ze składki solidarnościowej.
3.
Środki wpłacone zgodnie z ust. 1 zarządca rozliczeń przekazuje na rachunek Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
4.
Karę pieniężną, o której mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną, uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna.
5.
Kary pieniężne, o których mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
6.
W sprawach dotyczących kar pieniężnych, o których mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z wyłączeniem przepisów dotyczących umarzania należności, odraczania płatności oraz rozkładania płatności na raty.
7.
Kar pieniężnych, o których mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną, nie wymierza się, jeżeli od stwierdzenia naruszeń ustawy, o których mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną ust. 1, upłynęło 5 lat.
8.
Bieg terminu nałożenia kary pieniężnej zostaje zawieszony od dnia:
1)
wydania przez organ postanowienia o zawieszeniu postępowania, gdy rozstrzygnięcie sprawy przez organ i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd;
2)
wniesienia odwołania na decyzję w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
9.
Termin nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 31a naruszenia przepisów ustawy zagrożone karą pieniężną, biegnie dalej od dnia następującego po dniu, w którym:
1)
decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się;
2)
orzeczenie sądu stało się prawomocne.
Art. 31c. Przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...