• Art. 9. - Wniosek o wypł...
  13.07.2024
Obserwuj akt

Art. 9. Ustawa o środkach na


Wniosek o wypłatę zaliczki

1.
Podmiot uprawniony może złożyć do zarządcy rozliczeń wniosek o wypłatę zaliczki za grudzień 2022 r. i styczeń 2023 r.
2.
Wniosek o wypłatę zaliczki zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu uprawnionego i jego siedziby;
2)
oznaczenie podmiotu, do którego kierowany jest wniosek;
3)
NIP podmiotu uprawnionego;
4)
adres poczty elektronicznej podmiotu uprawnionego;
5)
wnioskowaną wysokość zaliczki;
6)
oświadczenie o ilości energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–e, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r., podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu uprawnionego;
7)
numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata zaliczki;
8)
inne informacje niezbędne do obliczenia i wypłaty zaliczki.
3.
Podmiot uprawniony składa wniosek o wypłatę zaliczki w terminie:
1)
od 1 do 9 grudnia 2022 r. – za grudzień 2022 r.;
2)
od 2 do 9 stycznia 2023 r. – za styczeń 2023 r.
4.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki nie zawiera braków formalnych i błędów obliczeniowych, zarządca rozliczeń wypłaca kwotę zaliczki w terminie odpowiednio do dnia 20 grudnia 2022 r. i 20 stycznia 2023 r.
5.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę zaliczki zawiera braki formalne lub błędy obliczeniowe, zarządca rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku, wzywa podmiot uprawniony do usunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i wypłaca kwotę zaliczki w terminie 14 dni od dnia złożenia prawidłowego wniosku o wypłatę zaliczki.
6.
W przypadku uchybienia terminom, o których mowa w ust. 3, lub nieusunięcia braków formalnych lub błędów obliczeniowych zawartych we wniosku o wypłatę zaliczki w wyznaczonym terminie, zarządca rozliczeń pozostawia ten wniosek bez rozpoznania, a zaliczka nie przysługuje.
7.
Zaliczka przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej sprzedanej przez podmiot uprawniony odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–f, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. oraz ceny referencyjnej miesięcznej ustalonej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.
8.
Zaliczka przysługuje podmiotowi uprawnionemu sprzedającemu energię elektryczną odbiorcom uprawnionym w okresie obejmującym grudzień 2022 r. lub styczeń 2023 r.
9.
W przypadku gdy podmiot uprawniony nie sprzedawał energii elektrycznej odbiorcom uprawnionym w grudniu 2021 r. lub styczniu 2022 r., jako ilość energii elektrycznej sprzedaną przez podmiot uprawniony odbiorcom uprawnionym, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 2 lit. b–f, w grudniu 2021 r. i styczniu 2022 r. przyjmuje się ilość energii elektrycznej planowaną do sprzedaży tym odbiorcom odpowiednio w grudniu 2022 r. i styczniu 2023 r.
10.
Do obliczenia cen referencyjnych miesięcznych za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r. przepis art. 8 rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11.
Wypłacone zaliczki rozlicza się z wnioskiem o wypłatę rekompensaty, o którym mowa w art. 11 wypłacanie rekompensaty, oraz wnioskiem o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej ust. 14, składanym za miesiąc lipiec 2023 r. przez pomniejszenie kwoty rekompensaty za ten miesiąc.
12.
W przypadku gdy zaliczki nie zostaną w całości rozliczone wartością rekompensaty oraz wnioskiem o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej ust. 14, za lipiec 2023 r. zostaną one rozliczone przez pomniejszenie wypłat z tytułu rekompensaty oraz wniosku o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej ust. 14, za kolejne miesiące.
13.
W przypadku gdy w wyniku pomniejszenia rekompensaty oraz wniosku o wypłatę zaliczki, o którym mowa w art. 8 rekompensata z tytułu stosowania ceny maksymalnej ust. 14, wystąpi kwota do zwrotu, jest ona zwracana przez podmiot uprawniony na rachunek rekompensaty ceny maksymalnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji na piśmie od zarządcy rozliczeń o kwocie zwrotu.
14.
Do rozpatrywania wniosku o wypłatę zaliczki stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 podawanie cen energii elektrycznej i art. 15 zaliczanie środków wypłaconych z tytułu rekompensat do kategorii drugiej należności podlegających zaspokojeniu z funduszów masy upadłości–19.
Art. 9. Wniosek o wypłatę zaliczki - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...