• Art. 19. S.granicz. - Wsp...
  28.11.2023

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 28.11.2023

Dz.U.2023.0.1080 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Art. 19. Straż Graniczna


Współdziałanie Straży Granicznej z Siłami Powietrznymi, Marynarka Wojenną

1.
Ilekroć w ustawie używa się określenia statek należy przez to rozumieć urządzenie pływające, o którym mowa w art. 2 ustawowe pojęcie statku morskiego § 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2023 r. poz. 1309).
2.
Sposób postępowania w sytuacjach określonych w art 14–18 w stosunku do okrętów wojennych określają odrębne przepisy.
3.
Straż Graniczna współdziała z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej na lądzie, w przestrzeni powietrznej oraz na morzu.
4.
Współdziałanie, o którym mowa w ust. 3, polega w szczególności na:
1)
utrzymywaniu stałej łączności i przekazywaniu przez jednostki współdziałające informacji dotyczących:
a) wykrycia statków powietrznych – załogowych i bezzałogowych, w szczególności: samolotów, śmigłowców, szybowców, lotni, balonów, sond, przelatujących przez granicę państwową na wysokości do 500 m,
b) zaobserwowanych awarii statków powietrznych oraz sygnałów wzywania pomocy,
c) planowanych lotów statków powietrznych na małych wysokościach w rejonie strefy nadgranicznej,
d) ujawnionych przestępstw i wykroczeń skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej,
e) wykrycia jednostek pływających zagrażających pokojowi, porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej,
f) wykrycia obcych okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych na polskich obszarach morskich,
g) wykrycia w zasięgu obserwacji technicznej i wzrokowej nierozpoznanych obiektów nawodnych oraz statków powietrznych,
h) zaobserwowanych awarii jednostek pływających oraz sygnałów wzywania pomocy,
i) zaobserwowanych zanieczyszczeń powierzchni na polskich obszarach morskich lub w rejonach zagrażających tym obszarom,
j) eksploatacji polskich obszarów morskich oraz naruszenia przez statki przepisów tych obszarów,
k) planowanych ćwiczeń;
2)
udzielaniu pomocy statkom powietrznym znajdującym się w sytuacjach awaryjnych w strefie nadgranicznej;
3)
doskonaleniu metodyki wspólnego wykonywania zadań i czynności służbowych mających na celu przygotowanie do realizacji zadań, o których mowa w art. 11b użycie oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych i art. 11d użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do pomocy Straży Granicznej.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb współdziałania Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony granicy państwowej, uwzględniając zakres współdziałania oraz podmioty uprawnione do jego organizacji i koordynacji.
Art. 19. Współdziałanie Straży Granicznej z Siłami Powiet... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...