• Ustawa o Straży Graniczne...
  25.02.2024

Ustawa o Straży Granicznej

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2023.0.1080 t.j. - Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Rozdział 10. Korpusy i stopnie funkcjonariuszy Straży Granicznej

W Straży Granicznej obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:
1)
korpus szeregowych:
a) szeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej),
b) starszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej);
2)
korpus podoficerów:
a) kapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej),
b) plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej),
c) sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej),
d) starszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej),
e) sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej);
3)
korpus chorążych:
a) młodszy chorąży Straży Granicznej,
b) chorąży Straży Granicznej,
c) starszy chorąży Straży Granicznej,
d) chorąży sztabowy Straży Granicznej,
e) starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej;
4)
korpus oficerów:
a) podporucznik Straży Granicznej,
b) porucznik Straży Granicznej,
c) kapitan Straży Granicznej,
d) major Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej),
e) podpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej),
f) pułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej),
g) generał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej),
h) generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej).
Porównania: 1
1.
Na stopień szeregowego Straży Granicznej mianuje się funkcjonariusza z dniem mianowania na stanowisko służbowe.
2.
Na stopnie szeregowych, podoficerów oraz chorążych Straży Granicznej mianują właściwi przełożeni, o których mowa w art. 36 właściwość organów w sprawach mianowania, przenoszenia lub zwalniania ze stanowiska funkcjonariuszy ust. 1.
Porównania: 1
Na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej oraz na stopień generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej) oraz generała dywizji Straży Granicznej (wiceadmirała Straży Granicznej) mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie Straży Granicznej mianuje Komendanta Głównego Straży Granicznej, Rektora Komendanta WSSG,, Komendanta BSWSG oraz ich zastępców minister właściwy do spraw wewnętrznych, a pozostałych funkcjonariuszy – Komendant Główny Straży Granicznej.
Porównania: 1
1.
Mianowanie na stopnie podoficerskie Straży Granicznej lub na stopnie chorążych Straży Granicznej jest uzależnione od pozytywnej opinii służbowej i zajmowanego stanowiska służbowego, a ponadto na pierwszy stopień:
1)
podoficera – od ukończenia szkoły podoficerskiej lub ukończenia nauki w zakresie, o którym mowa w art. 37b rodzaje kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy ust. 1a pkt 2;
2)
chorążego – od ukończenia szkoły chorążych lub ukończenia nauki w zakresie, o którym mowa w art. 37b rodzaje kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy ust. 1a pkt 3.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach można mianować na pierwszy stopień podoficerski Straży Granicznej lub na stopień chorążego Straży Granicznej funkcjonariusza, mimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2.
Porównania: 1
1.
Na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej może być mianowany funkcjonariusz, który posiada wykształcenie wyższe, odbył przeszkolenie specjalistyczne oraz posiada pozytywną opinię służbową.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zakres oraz sposób prowadzenia przeszkolenia specjalistycznego, o którym mowa w ust. 1. Rozporządzenie powinno określić formy, w jakich prowadzone jest przeszkolenie, sposób składania egzaminu, a także jednostki organizacyjne prowadzące przeszkolenie.
Porównania: 1
W przypadku planowanego przedterminowego mianowania na stopnie w korpusie oficerów Straży Granicznej właściwy przełożony może wystąpić do Inspektora Nadzoru Wewnętrznego o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz w zależności od opinii służbowej. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w stopniu:
– kaprala Straży Granicznej (mata Straży Granicznej) – 1 roku,
– plutonowego Straży Granicznej (bosmanmata Straży Granicznej) – 2 lat,
– sierżanta Straży Granicznej (bosmana Straży Granicznej) – 2 lat,
– starszego sierżanta Straży Granicznej (starszego bosmana Straży Granicznej) – 2 lat,
– młodszego chorążego Straży Granicznej – 3 lat,
– chorążego Straży Granicznej – 3 lat,
– starszego chorążego Straży Granicznej – 3 lat,
– chorążego sztabowego Straży Granicznej – 4 lat,
– podporucznika Straży Granicznej – 3 lat,
– porucznika Straży Granicznej – 4 lat,
– kapitana Straży Granicznej – 4 lat,
– majora Straży Granicznej (komandora podporucznika Straży Granicznej) – 3 lat,
– podpułkownika Straży Granicznej (komandora porucznika Straży Granicznej) – 4 lat.
Porównania: 1
1.
W przypadkach zasługujących na szczególne wyróżnienie funkcjonariusza posiadającego pozytywną opinię służbową oraz szczególne kwalifikacje zawodowe lub umiejętności do pełnienia służby można mianować na wyższy stopień przed upływem okresów ustalonych w art. 56 mianowanie na kolejny wyższy stopień,
2.
Funkcjonariusza zwalnianego ze służby można mianować na kolejny wyższy stopień za szczególne zasługi w ochronie granicy państwowej.
Porównania: 1
1.
Stopnie podoficerów, chorążych, oficerów i generałów są dożywotnie.
2.
Funkcjonariusze zwolnieni ze służby mogą używać posiadanych stopni, o których mowa w art. 51 porządek korpusów i stopni w Straży Granicznej, z dodaniem określenia:
1)
“rezerwy”, jeżeli funkcjonariusz podlega obowiązkowi służby wojskowej i został uznany za zdolnego do tej służby;
2)
“w stanie spoczynku”, jeżeli funkcjonariusz nie podlega obowiązkowi służby wojskowej.
3.
Utrata stopnia wymienionego w art. 51 porządek korpusów i stopni w Straży Granicznej następuje w przypadku:
1)
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2)
prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych;
3)
skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie.
Porównania: 1
O obniżeniu lub utracie stopnia w przypadkach określonych w ustawie orzeka organ właściwy do mianowania na ten stopień, z tym że o obniżeniu lub utracie stopnia podporucznika Straży Granicznej orzeka minister właściwy do spraw wewnętrznych, a o obniżeniu lub utracie stopnia generała dywizji Straży Granicznej (wiceadmirała Straży Granicznej) i generała brygady Straży Granicznej (kontradmirała Straży Granicznej) – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Porównania: 1
1.
Funkcjonariuszowi przywraca się stopień w razie uchylenia:
1)
prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych albo
2)
prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie albo
3)
decyzji, na której podstawie nastąpiło pozbawienie stopnia, albo
4)
kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia.
2.
O przywróceniu stopnia orzeka przełożony właściwy do mianowania na stopień; o przywróceniu stopnia podporucznika Straży Granicznej orzeka minister właściwy do spraw wewnętrznych; stopień generała Straży Granicznej przywraca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Porównania: 1
1.
Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem.
1a.
Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy można mianować na stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem, jeżeli osoba ta wykazuje kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej.
2.
Mianowanie osoby posiadającej stopień wojskowy, policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej może być uzależnione od odbycia szkolenia wymaganego w Straży Granicznej do mianowania na dany stopień.
3.
Mianowania osoby posiadającej stopień, o którym mowa w ust. 1 i 1a, na stopień obowiązujący w Straży Granicznej dokonuje:
1)
w korpusie oficerów – Komendant Główny Straży Granicznej;
2)
w korpusach szeregowych, podoficerów i chorążych – właściwi przełożeni, o których mowa w art. 36 właściwość organów w sprawach mianowania, przenoszenia lub zwalniania ze stanowiska funkcjonariuszy ust. 1.
4.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, równorzędność stopni, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie rozwiązania.
Porównania: 1
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb mianowania funkcjonariuszy na stopnie, podmioty właściwe do składania wniosków o mianowanie, terminy dokonywania mianowań, kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej uzasadniające możliwość mianowania na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej osoby przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy oraz sposób ogłaszania o utracie stopnia w przypadkach określonych w art. 58 zasada dożywotności stopni i przesłanki utraty stopnia ust. 3, a także wzory dokumentów wykorzystywanych w sprawach mianowań, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przebiegu mianowania na stopnie oraz prawidłowego jego dokumentowania.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...