• Art. 2. - Objaśnienie po...
  22.02.2024
Obserwuj akt

Art. 2. subst. chem.


Objaśnienie pojęć ustawowych

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
substancjach - rozumie się przez to substancje, o których mowa w art. 3 definicje pkt 1 rozporządzenia nr 1907/2006;
2)
mieszaninach - rozumie się przez to mieszaniny lub roztwory, o których mowa w art. 3 definicje pkt 2 rozporządzenia nr 1907/2006;
3)
wyrobie - rozumie się przez to przedmiot, o którym mowa w art. 3 definicje pkt 3 rozporządzenia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
4)
detergencie - rozumie się przez to substancję lub mieszaninę, o której mowa w art. 2 definicje pkt 1 rozporządzenia nr 648/2004;
5)
środku powierzchniowo czynnym - rozumie się przez to substancję lub mieszaninę, o której mowa w art. 2 definicje pkt 6 rozporządzenia nr 648/2004;
6)
rejestrującym - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 7 rozporządzenia nr 1907/2006;
7)
produkcji - rozumie się przez to procesy, o których mowa w art. 3 definicje pkt 8 rozporządzenia nr 1907/2006;
8)
producencie - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 9 rozporządzenia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
9)
wytwórcy wyrobu - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 4 rozporządzenia nr 1907/2006;
10)
imporcie - rozumie się przez to wprowadzenie, o którym mowa w art. 3 definicje pkt 10 rozporządzenia nr 1907/2006;
11)
importerze - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 11 rozporządzenia nr 1907/2006;
12)
dalszym użytkowniku - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 13 rozporządzenia nr 1907/2006;
13)
dystrybutorze - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 14 rozporządzenia nr 1907/2006;
14)
dostawcy substancji lub mieszaniny - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 32 rozporządzenia nr 1907/2006;
15)
dostawcy wyrobu - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 33 rozporządzenia nr 1907/2006;
16)
odbiorcy substancji lub mieszaniny - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 34 rozporządzenia nr 1907/2006;
17)
odbiorcy wyrobu - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 35 rozporządzenia nr 1907/2006;
18)
uczestniku łańcucha dostaw - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 17 rozporządzenia nr 1907/2006;
19)
wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to procesy, o których mowa w art. 3 definicje pkt 12 rozporządzenia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
20)
stosowaniu - rozumie się przez to procesy, o których mowa w art. 3 definicje pkt 24 rozporządzenia nr 1907/2006;
21)
ograniczeniu - rozumie się przez to ograniczenie, o którym mowa w art. 3 definicje pkt 31 rozporządzenia nr 1907/2006;
22)
karcie charakterystyki - rozumie się przez to kartę charakterystyki, o której mowa w art. 31 wymagania odnoszące się do kart charakterystyki rozporządzenia nr 1907/2006;
23)
Agencji - rozumie się przez to Europejską Agencję Chemikaliów utworzoną na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006;
24)
(uchylony)
25)
Dobrej Praktyce Laboratoryjnej - rozumie się przez to system jakości odnoszący się do procesu organizacyjnego i warunków planowania, przeprowadzania i monitorowania nieklinicznych badań substancji i mieszanin pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz odnotowywania, archiwizowania i sprawozdawania ich wyników;
26)
klasie zagrożenia - rozumie się przez to klasę zagrożenia, o której mowa w art. 2 definicje pkt 1 rozporządzenia nr 1272/2008;
27)
kategorii zagrożenia - rozumie się przez to kategorię zagrożenia, o której mowa w art. 2 definicje pkt 2 rozporządzenia nr 1272/2008;
28)
wywozie – rozumie się przez to wywóz, o którym mowa w art. 3 pkt 16 rozporządzenia nr 649/2012;
29)
przywozie – rozumie się przez to przywóz, o którym mowa w art. 3 pkt 17 rozporządzenia nr 649/2012;
30)
chemikaliach – rozumie się przez to chemikalia, o których mowa w art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 649/2012;
31)
substancjach stwarzających zagrożenie albo mieszaninach stwarzających zagrożenie – rozumie się przez to substancje albo mieszaniny, o których mowa w art. 3 substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie oraz specyfikacja klas zagrożenia rozporządzenia nr 1272/2008.
Art. 2. Objaśnienie pojęć ustawowych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...