• Ustawa o substancjach che...
  25.02.2024

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Stan prawny aktualny na dzień: 25.02.2024

Dz.U.2022.0.1816 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z:
1)
rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006";
2)
rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. Urz. UE L 104 z 08.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 48, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 648/2004";
3)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz. Urz. UE L 201 z 27.07.2012, str. 60, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 649/2012”;
4)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1272/2008".
2.
Ustawa reguluje warunki lub zakazy produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji chemicznych, zwanych dalej "substancjami", w ich postaci własnej, jako składników mieszanin lub w wyrobach, w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzeń, o których mowa w ust. 1.
3.
Ustawa nie dotyczy warunków transportu substancji i mieszanin, w tym również warunków transportu w tranzycie pod dozorem celnym, jeżeli nie są w trakcie tranzytu przetwarzane lub przepakowywane.
4.
Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1)
substancji i mieszanin stanowiących źródła promieniotwórcze, w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
2)
odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach;
3)
substancji i mieszanin w postaci gotowych produktów przeznaczonych dla końcowego użytkownika, będących:
a) produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego,
b) środkami spożywczymi w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
c) paszami w rozumieniu przepisów o paszach;
d) (uchylona)
e) (uchylona)
f) (uchylona)
4)
substancji i mieszanin przywożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy ich ilość i rodzaj wskazują na przeznaczenie wyłącznie do celów osobistych.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
substancjach - rozumie się przez to substancje, o których mowa w art. 3 definicje pkt 1 rozporządzenia nr 1907/2006;
2)
mieszaninach - rozumie się przez to mieszaniny lub roztwory, o których mowa w art. 3 definicje pkt 2 rozporządzenia nr 1907/2006;
3)
wyrobie - rozumie się przez to przedmiot, o którym mowa w art. 3 definicje pkt 3 rozporządzenia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
4)
detergencie - rozumie się przez to substancję lub mieszaninę, o której mowa w art. 2 definicje pkt 1 rozporządzenia nr 648/2004;
5)
środku powierzchniowo czynnym - rozumie się przez to substancję lub mieszaninę, o której mowa w art. 2 definicje pkt 6 rozporządzenia nr 648/2004;
6)
rejestrującym - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 7 rozporządzenia nr 1907/2006;
7)
produkcji - rozumie się przez to procesy, o których mowa w art. 3 definicje pkt 8 rozporządzenia nr 1907/2006;
8)
producencie - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 9 rozporządzenia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
9)
wytwórcy wyrobu - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 4 rozporządzenia nr 1907/2006;
10)
imporcie - rozumie się przez to wprowadzenie, o którym mowa w art. 3 definicje pkt 10 rozporządzenia nr 1907/2006;
11)
importerze - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 11 rozporządzenia nr 1907/2006;
12)
dalszym użytkowniku - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 13 rozporządzenia nr 1907/2006;
13)
dystrybutorze - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 14 rozporządzenia nr 1907/2006;
14)
dostawcy substancji lub mieszaniny - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 32 rozporządzenia nr 1907/2006;
15)
dostawcy wyrobu - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 33 rozporządzenia nr 1907/2006;
16)
odbiorcy substancji lub mieszaniny - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 34 rozporządzenia nr 1907/2006;
17)
odbiorcy wyrobu - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 35 rozporządzenia nr 1907/2006;
18)
uczestniku łańcucha dostaw - rozumie się przez to osobę, o której mowa w art. 3 definicje pkt 17 rozporządzenia nr 1907/2006;
19)
wprowadzeniu do obrotu - rozumie się przez to procesy, o których mowa w art. 3 definicje pkt 12 rozporządzenia nr 1907/2006, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
20)
stosowaniu - rozumie się przez to procesy, o których mowa w art. 3 definicje pkt 24 rozporządzenia nr 1907/2006;
21)
ograniczeniu - rozumie się przez to ograniczenie, o którym mowa w art. 3 definicje pkt 31 rozporządzenia nr 1907/2006;
22)
karcie charakterystyki - rozumie się przez to kartę charakterystyki, o której mowa w art. 31 wymagania odnoszące się do kart charakterystyki rozporządzenia nr 1907/2006;
23)
Agencji - rozumie się przez to Europejską Agencję Chemikaliów utworzoną na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006;
24)
(uchylony)
25)
Dobrej Praktyce Laboratoryjnej - rozumie się przez to system jakości odnoszący się do procesu organizacyjnego i warunków planowania, przeprowadzania i monitorowania nieklinicznych badań substancji i mieszanin pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego oraz odnotowywania, archiwizowania i sprawozdawania ich wyników;
26)
klasie zagrożenia - rozumie się przez to klasę zagrożenia, o której mowa w art. 2 definicje pkt 1 rozporządzenia nr 1272/2008;
27)
kategorii zagrożenia - rozumie się przez to kategorię zagrożenia, o której mowa w art. 2 definicje pkt 2 rozporządzenia nr 1272/2008;
28)
wywozie – rozumie się przez to wywóz, o którym mowa w art. 3 pkt 16 rozporządzenia nr 649/2012;
29)
przywozie – rozumie się przez to przywóz, o którym mowa w art. 3 pkt 17 rozporządzenia nr 649/2012;
30)
chemikaliach – rozumie się przez to chemikalia, o których mowa w art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 649/2012;
31)
substancjach stwarzających zagrożenie albo mieszaninach stwarzających zagrożenie – rozumie się przez to substancje albo mieszaniny, o których mowa w art. 3 substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie oraz specyfikacja klas zagrożenia rozporządzenia nr 1272/2008.
1.
W odniesieniu do niektórych substancji, w ich postaci własnej, jako składników mieszaniny lub w wyrobach, niezbędnych na potrzeby obronności państwa, zezwala się na zwolnienie ze stosowania rozporządzenia nr 1907/2006, z wyłączeniem przepisów tytułu IV tego rozporządzenia.
2.
W odniesieniu do niektórych substancji, w ich postaci własnej lub jako składników mieszaniny, niezbędnych na potrzeby obronności państwa, zezwala się na zwolnienie ze stosowania przepisu art. 40 obowiązek zgłaszania informacji Agencji rozporządzenia nr 1272/2008.
3.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje, w drodze decyzji, Minister Obrony Narodowej, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw gospodarki.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...