• Ustawa o substancjach che...
  18.05.2024

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2022.0.1816 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy o nadzorze

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzeń, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 1, sprawują, w zakresie swojej właściwości, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Wojskowa Inspekcja Sanitarna, a także:
1)
Inspekcja Ochrony Środowiska - w zakresie zagrożeń dla środowiska dotyczących:
a) prawidłowości kart charakterystyki w zakresie:
– postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia substancji lub mieszaniny do środowiska,
– magazynowania substancji lub mieszaniny,
– postępowania z odpadami,
– informacji ekologicznych,
b) spełnienia przez dalszych użytkowników obowiązków określonych w art. 37 oceny bezpieczeństwa chemicznego dalszych użytkowników i obowiązek ustalania, stosowania i zalecania środków zmniejszających ryzyko ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 1907/2006, dotyczących stosowania środków kontroli ryzyka - w zakresie niezbędnym do zapewnienia, że ryzyko dla środowiska jest odpowiednio kontrolowane,
c) przestrzegania warunków zezwolenia wydanego zgodnie z przepisami tytułu VII rozporządzenia nr 1907/2006 na stosowanie substancji chemicznych, zawartych w załączniku XIV do rozporządzenia nr 1907/2006,
d) przestrzegania przez dalszych użytkowników przepisów dotyczących ograniczeń produkcji, obrotu i stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, zgodnie z art. 26 rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie ustawy, lub przepisów, o których mowa w art. 67 przepisy ogólne rozporządzenia nr 1907/2006 - w zakresie swoich kompetencji,
e) przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1907/2006 dotyczących substancji odzyskiwanych w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny;
2)
Państwowa Inspekcja Pracy - w zakresie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów ustawy - w zakresie swoich kompetencji;
3)
Inspekcja Handlowa - w zakresie przestrzegania:
a) obowiązku dokonania wymaganej rejestracji substancji oraz obowiązku dostarczenia odbiorcy substancji lub mieszaniny wymaganej karty charakterystyki,
b) przepisów, o których mowa w art. 26 rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie ustawy, lub przepisów, o których mowa w art. 67 przepisy ogólne rozporządzenia nr 1907/2006 - w zakresie swoich kompetencji,
c) przepisów art. 11 oznakowanie rozporządzenia nr 648/2004 - w zakresie oznakowania detergentów w handlu hurtowym i detalicznym,
d) przepisów tytułów III i IV rozporządzenia nr 1272/2008 – w odniesieniu do handlu hurtowego i detalicznego;
4)
Państwowa Straż Pożarna – w zakresie właściwego oznakowania miejsc składowania substancji i mieszanin, o których mowa w części 2 załącznika I do rozporządzenia nr 1272/2008;
5)
organy celno-skarbowe – w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących:
a) wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów, określonych w rozporządzeniu nr 649/2012,
b) substancji, mieszaniny lub wyrobu, których import jest zakazany lub które podlegają ograniczeniom w imporcie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie,
c) importu substancji, mieszaniny lub wyrobu, określonych w tytule VII rozporządzenia nr 1907/2006,
d) importu substancji, mieszaniny lub wyrobu wymienionego w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006; o przypadkach importu substancji, mieszanin lub wyrobów, które budzą wątpliwości organu celnego co do przestrzegania przez importerów warunków określonych w tym załączniku, organy celne informują właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Organy wymienione w art. 29 właściwość organów w sprawie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawują nadzór na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...