• Ustawa o substancjach che...
  28.05.2024

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.1816 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Obserwuj akt

Rozdział 7. Przepisy karne

Kto wbrew decyzji Prezesa Biura, o której mowa w art. 27 zakaz wprowadzenia mieszaniny lub wyrobu do obrotu na terytorium RP ust. 1, art. 27a zakaz wprowadzania substancji do obrotu lub stosowania na terytorium Polski lub art. 28 zakaz wprowadzania detergentu do obrotu na terytorium RP ust. 1, wprowadza do obrotu mieszaninę stwarzającą niedopuszczalne zagrożenie dla zdrowia człowieka lub zagrożenie dla środowiska lub substancję bez wymaganego raportu bezpieczeństwa chemicznego lub wprowadza do obrotu detergent, co do którego istnieją uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że stwarza zagrożenie dla zdrowia człowieka lub zagrożenie dla środowiska,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
1.
Kto wbrew przepisowi art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 649/2012 dokonuje wywozu chemikaliów lub wyrobu w rozumieniu art. 3 pkt 4 tego rozporządzenia, wymienionych w załączniku V do tego rozporządzenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 14 ust. 6 rozporządzenia nr 649/2012 dokonuje wywozu chemikaliów wymienionych w załączniku I część 2 lub 3 do tego rozporządzenia bez otrzymania informacji od Prezesa Biura, że wyznaczone władze krajowe strony przywozu lub właściwe organy innego kraju przywozu wyrażają zgodę na ten przywóz lub że wywóz może nastąpić zgodnie z przepisami art. 14 ust. 7 tego rozporządzenia.
1.
Kto wbrew przepisowi art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 649/2012 nie zgłasza Prezesowi Biura wywozu chemikaliów wymienionych w załączniku I część 1 do tego rozporządzenia, nie później niż 35 dni przed pierwszym wywozem i nie później niż 35 dni przed pierwszym wywozem w każdym następnym roku kalendarzowym,
podlega grzywnie.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 649/2012 nie informuje w pierwszym kwartale każdego roku Prezesa Biura o wielkości wywozu i przywozu w roku poprzednim chemikaliów w postaci substancji lub substancji zawartych w mieszaninach lub wyrobach wymienionych w załączniku I do tego rozporządzenia.
3.
Karze określonej w ust. 1 podlega, kto wbrew przepisom art. 17 rozporządzenia nr 649/2012 dokonuje wywozu chemikaliów bez stosowanego w Unii Europejskiej oznakowania lub bez wymaganej karty charakterystyki.
1.
Kto bez uzyskania wymaganej zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 5 przyznawanie odstępstwa rozporządzenia nr 648/2004, wprowadza do obrotu środek powierzchniowo czynny przeznaczony do stosowania w detergentach lub detergent zawierający środek powierzchniowo czynny, niespełniający warunków określonych w art. 4 ograniczenia bazujące na podatności na biodegradację środka powierzchniowo czynnego ust. 3 tego rozporządzenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew warunkom odstępstwa udzielonego na podstawie art. 5 przyznawanie odstępstwa rozporządzenia nr 648/2004 wprowadza do obrotu lub stosuje środek powierzchniowo czynny przeznaczony do stosowania w detergentach lub detergent zawierający środek powierzchniowo czynny.
3.
Karze określonej w ust. 1 podlega, kto wbrew przepisowi art. 4a ograniczenia dotyczące zawartości fosforanów i innych związków fosforu rozporządzenia nr 648/2004 wprowadza do obrotu detergenty niespełniające wymagań dotyczących ograniczeń zawartości fosforanów i innych związków fosforu, o których mowa w załączniku VIa do tego rozporządzenia.
1.
Producent w rozumieniu art. 2 definicje pkt 10 rozporządzenia nr 648/2004, który wbrew przepisom art. 11 oznakowanie ust. 2-6 tego rozporządzenia wprowadza do obrotu detergent bez wymaganego oznakowania albo niewłaściwie oznakowany, w szczególności nie umieszcza wymaganych informacji na opakowaniach detergentów lub w dokumentacji towarzyszącej detergentom transportowanym luzem,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega producent w rozumieniu art. 2 definicje pkt 10 rozporządzenia nr 648/2004, który wbrew przepisowi art. 9 informacje, które muszą być dostarczone przez producenta tego rozporządzenia nie udostępnia na żądanie Prezesa Biura albo personelu medycznego wymaganych informacji.
3.
Karze określonej w ust. 1 podlega producent w rozumieniu art. 2 definicje pkt 10 rozporządzenia nr 648/2004, który wbrew przepisowi załącznika VII D do tego rozporządzenia nie udostępnia wymaganych informacji na stronie internetowej.
1.
Kto wbrew ograniczeniom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie ust. 1 produkuje, wprowadza do obrotu lub stosuje substancję stwarzającą zagrożenie, mieszaninę stwarzającą zagrożenie lub wyrób zawierający taką substancję lub mieszaninę,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 67 przepisy ogólne rozporządzenia nr 1907/2006 produkuje, wprowadza do obrotu lub stosuje substancję, w jej postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie, w stosunku do której w załączniku XVII do tego rozporządzenia zostało określone ograniczenie, albo czyni to wbrew ograniczeniu ustalonemu w tym załączniku lub w przepisach wydanych na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie ust. 2 ustawy.
Producent, importer lub dalszy użytkownik, który wbrew przepisom art. 56 przepisy ogólne ust. 1-6 rozporządzenia nr 1907/2006 lub wbrew warunkom zezwolenia wprowadza do obrotu lub stosuje substancję, wymienioną w załączniku XIV do tego rozporządzenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.
Rejestrujący, który wykonuje lub zleca wykonanie badania na zwierzętach kręgowych wbrew przepisowi art. 26 obowiązek zwrócenia się z zapytaniem przed dokonaniem rejestracji ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.
Producent, importer lub wytwórca wyrobu, który wbrew przepisowi art. 9 zwolnienie z ogólnego obowiązku rejestracji substancji przeznaczonych do działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji (PPORD) ust. 6 rozporządzenia nr 1907/2006 nie stosuje się do warunków nałożonych przez Agencję zgodnie z art. 9 zwolnienie z ogólnego obowiązku rejestracji substancji przeznaczonych do działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji (PPORD) ust. 4 tego rozporządzenia,
podlega grzywnie.
Dalszy użytkownik, który wbrew przepisowi art. 37 oceny bezpieczeństwa chemicznego dalszych użytkowników i obowiązek ustalania, stosowania i zalecania środków zmniejszających ryzyko ust. 5 rozporządzenia nr 1907/2006 nie określa, nie stosuje i, w stosownych przypadkach, nie zaleca odpowiednich środków w celu właściwej kontroli ryzyka,
podlega grzywnie.
Producent, importer lub dalszy użytkownik, który wbrew przepisowi art. 4 ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania, oznakowania i pakowania ust. 1 rozporządzenia nr 1272/2008 wprowadza do obrotu substancję lub mieszaninę bez dokonania klasyfikacji tej substancji lub mieszaniny, sporządzonej zgodnie z przepisami tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
Kto wbrew przepisowi art. 4 ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania, oznakowania i pakowania ust. 2 rozporządzenia nr 1272/2008 nie klasyfikuje substancji, która nie została jeszcze wprowadzona do obrotu, lub klasyfikuje ją w sposób niespełniający wymagań określonych w tym rozporządzeniu,
podlega karze grzywny.
Kto wbrew przepisowi art. 65 obowiązek posiadaczy zezwoleń rozporządzenia nr 1907/2006 nie umieszcza na etykiecie substancji lub mieszaniny wymaganego numeru zezwolenia przed ich wprowadzeniem do obrotu,
podlega karze grzywny.
1.
Dostawca substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisowi art. 4 ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania, oznakowania i pakowania ust. 4 rozporządzenia nr 1272/2008 wprowadza do obrotu substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie bez oznakowania sporządzonego zgodnie z tytułem III tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega dostawca substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisowi art. 30 aktualizowanie informacji na etykietach rozporządzenia nr 1272/2008 nie aktualizuje informacji zawartych na etykiecie.
Kto wbrew przepisowi art. 21 oznakowanie pojemników i zbiorników z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi nie zapewnia należytego oznakowania pojemników i zbiorników służących do przechowywania substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie oraz do pracy z nimi, rurociągów zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie lub służących do ich transportowania oraz miejsc, w których są składowane znaczące ilości substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie,
podlega karze grzywny.
Kto wbrew przepisowi art. 4 ogólne obowiązki dotyczące klasyfikowania, oznakowania i pakowania ust. 4 rozporządzenia nr 1272/2008 wprowadza do obrotu substancję lub mieszaninę stwarzającą zagrożenie bez opakowania spełniającego wymagania tytułu IV tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
1.
Kto reklamuje substancję stwarzającą zagrożenie bez wymienienia klas i kategorii zagrożenia związanych z tą substancją,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto bez wymienienia rodzaju lub rodzajów zagrożeń określonych na etykiecie reklamuje mieszaninę stwarzającą zagrożenie lub mieszaninę, o której mowa w art. 25 informacje uzupełniające na etykiecie ust. 6 rozporządzenia nr 1272/2008, umożliwiając konsumentom zawarcie umowy kupna bez uprzedniego obejrzenia etykiety.
1.
Kto wbrew przepisowi art. 5 brak danych, brak obrotu rozporządzenia nr 1907/2006 produkuje lub wprowadza do obrotu substancję w jej postaci własnej, jako składnik mieszaniny lub w wyrobie bez dokonania wymaganej w tym przepisie rejestracji,
podlega karze grzywny do 200 000 zł.
2.
Rejestrujący, który wbrew przepisom art. 22 dalsze obowiązki rejestrujących ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia nr 1907/2006 nie dopełnia obowiązku wprowadzenia do dokumentów rejestracyjnych wymaganych nowych informacji i nie przedkłada ich Agencji lub nie dokonuje wymaganej aktualizacji dokumentów rejestracyjnych,
podlega karze grzywny do 50 000 zł.
Właściciel wyników badania, który wbrew przepisom art. 30 udostępnianie danych wiążących się z przeprowadzeniem badań ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1907/2006 odmawia uczestnikom forum wymiany informacji o substancjach (SIEF) przedstawienia w terminie dokumentów stanowiących dowód poniesienia kosztów tego badania lub udostępnienia w terminie dokumentacji tego badania,
podlega grzywnie do 50.000 zł.
1.
Kto wbrew przepisowi art. 7 badania na zwierzętach i na ludziach ust. 1 rozporządzenia nr 1272/2008 przeprowadza nowe badania na zwierzętach,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do roku.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom art. 7 badania na zwierzętach i na ludziach ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1272/2008 przeprowadza badania na naczelnych innych niż ludzie albo badania na ludziach.
3.
Karze określonej w ust. 1 podlega, kto przeprowadza nowe badania na zwierzętach kręgowych w celu uzyskania informacji dotyczących substancji i mieszanin wbrew art. 8 generowanie nowych informacji dotyczących substancji i mieszanin ust. 1 rozporządzenia nr 1272/2008.
1.
Dostawca substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisom art. 31 wymagania odnoszące się do kart charakterystyki ust. 1 i 3-8 rozporządzenia nr 1907/2006 nie dostarcza wymaganej karty charakterystyki sporządzonej zgodnie z załącznikiem II do tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega dostawca substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisowi art. 31 wymagania odnoszące się do kart charakterystyki ust. 9 rozporządzenia nr 1907/2006 dostarcza niezaktualizowaną kartę charakterystyki.
1.
Dostawca substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisom art. 32 obowiązek przekazywania informacji uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw dla substancji w ich postaci własnej lub jako składników mieszanin, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki rozporządzenia nr 1907/2006 nie przekazuje wymaganej informacji,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega dostawca substancji lub mieszaniny, który nie dokonuje wymaganej aktualizacji informacji, o której mowa w ust. 1.
1.
Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1% wagowego substancji spełniającej kryteria zawarte w art. 57 substancje podlegające włączeniu do załącznika XIV rozporządzenia nr 1907/2006 i zidentyfikowanej zgodnie z art. 59 identyfikacja substancji, o których mowa w art. 57 ust. 1 tego rozporządzenia, który wbrew przepisowi art. 33 obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach ust. 1 tego rozporządzenia nie przekazuje odbiorcy wyrobu wymaganej informacji,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega dostawca wyrobu, który wbrew przepisowi art. 33 obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach ust. 2 rozporządzenia nr 1907/2006 nie przekazuje konsumentowi, na jego żądanie, wymaganej informacji.
Dostawca wyrobu, który wbrew art. 25a obowiązek przekazywania przez dostawcę wyrobu informacji o zawartych w wyrobach substancjach nie przekazuje Agencji informacji zgodnie z art. 33 obowiązek przekazywania informacji o substancjach zawartych w wyrobach ust. 1 rozporządzenia nr 1907/2006, wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez tę Agencję,
podlega karze grzywny.
1.
Uczestnik łańcucha dostaw substancji lub mieszaniny, który wbrew przepisowi art. 34 obowiązek przekazywania informacji o substancjach i mieszaninach uczestnikom stanowiącym wcześniejsze ogniwa łańcucha dostaw rozporządzenia nr 1907/2006 nie przekazuje uczestnikowi lub dystrybutorowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw wymaganych informacji,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega dystrybutor, który wbrew przepisowi art. 34 obowiązek przekazywania informacji o substancjach i mieszaninach uczestnikom stanowiącym wcześniejsze ogniwa łańcucha dostaw rozporządzenia nr 1907/2006 nie przekazuje otrzymanych zgodnie z ust. 1 informacji osobie stanowiącej poprzednie ogniwo łańcucha dostaw.
1.
Kto wbrew przepisowi art. 36 obowiązek przechowywania informacji rozporządzenia nr 1907/2006 nie przechowuje lub nie udostępnia informacji wymaganych od niego w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 49 obowiązek przechowywania informacji i wnioski o udostępnienie informacji rozporządzenia nr 1272/2008 nie przechowuje lub nie udostępnia informacji, które wykorzystał do celów klasyfikacji i oznakowania na mocy przepisów tego rozporządzenia.
1.
Dalszy użytkownik, który wbrew przepisom art. 37 oceny bezpieczeństwa chemicznego dalszych użytkowników i obowiązek ustalania, stosowania i zalecania środków zmniejszających ryzyko ust. 4 i 7 rozporządzenia nr 1907/2006, w terminach określonych w art. 39 wypełnianie obowiązków przez dalszego użytkownika ust. 1 tego rozporządzenia, nie sporządza lub nie aktualizuje wymaganego raportu bezpieczeństwa chemicznego,
podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł.
2.
Tej samej karze podlega dalszy użytkownik, który wbrew przepisowi art. 38 obowiązek przekazywania informacji przez dalszych użytkowników rozporządzenia nr 1907/2006, w terminach określonych w art. 39 wypełnianie obowiązków przez dalszego użytkownika ust. 2 tego rozporządzenia, nie przekazuje do Agencji lub nie aktualizuje wymaganych informacji.
3.
Karze określonej w ust. 1 podlega dystrybutor, który wbrew przepisowi art. 37 oceny bezpieczeństwa chemicznego dalszych użytkowników i obowiązek ustalania, stosowania i zalecania środków zmniejszających ryzyko ust. 2 rozporządzenia nr 1907/2006 nie przekazuje wymaganych informacji uczestnikowi lub dystrybutorowi stanowiącemu poprzednie ogniwo łańcucha dostaw.
Rejestrujący lub dalszy użytkownik, który wbrew decyzji Agencji podjętej na podstawie art. 40 analiza propozycji przeprowadzenia badań ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006 nie dostarcza Agencji w ustalonym terminie wymaganych informacji,
podlega karze grzywny.
1.
Rejestrujący, który wbrew decyzji Agencji podjętej na podstawie art. 41 sprawdzenie zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami ust. 3 rozporządzenia nr 1907/2006 nie przedstawia w ustalonym terminie informacji wymaganych do zapewnienia zgodności dokumentów rejestracyjnych z przepisami tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega rejestrujący, który wbrew decyzji Agencji podjętej na podstawie art. 46 żądania przedłożenia dalszych informacji i sprawdzenie informacji przedłożonych ust. 1 rozporządzenia nr 1907/2006 nie dostarcza Agencji w ustalonym terminie wymaganych dalszych informacji.
Dalszy użytkownik, który wbrew przepisowi art. 66 dalsi użytkownicy ust. 1 rozporządzenia nr 1907/2006 i w terminie określonym w tym przepisie nie zgłasza do Agencji stosowania substancji, o której mowa w art. 56 przepisy ogólne ust. 2 tego rozporządzenia,
podlega karze grzywny.
1.
Kto wbrew przepisom art. 40 obowiązek zgłaszania informacji Agencji ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1272/2008 wprowadza do obrotu substancję, o której mowa w art. 39 zakres stosowania tego rozporządzenia, bez zgłoszenia Agencji wymaganych informacji,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 40 obowiązek zgłaszania informacji Agencji ust. 2 rozporządzenia nr 1272/2008 nie uaktualnia zgłoszonych informacji.
3.
Tej samej karze podlega, kto wprowadza do obrotu mieszaninę zaklasyfikowaną jako stwarzająca zagrożenie na podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie, co do której nie zostały przekazane jednostkom wyznaczonym na podstawie art. 45 wyznaczanie jednostek odpowiedzialnych za otrzymywanie informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia ust. 1 rozporządzenia nr 1272/2008 informacje, o których mowa w części B załącznika VIII do tego rozporządzenia, lub nie uaktualnia zgłoszonych informacji.
Kto wbrew obowiązkowi nie zapewnia swoim pracownikom i ich przedstawicielom dostępu do informacji dostarczanych zgodnie z przepisami art. 31 wymagania odnoszące się do kart charakterystyki i art. 32 obowiązek przekazywania informacji uczestnikom stanowiącym dalsze ogniwa łańcucha dostaw dla substancji w ich postaci własnej lub jako składników mieszanin, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki rozporządzenia nr 1907/2006 w odniesieniu do substancji lub mieszanin, które stosują lub na które mogą być narażeni w trakcie swojej pracy,
podlega karze grzywny.
1.
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, uiszcza ulgową opłatę lub należność na podstawie art. 3 zwolnienie ze stosowania niektórych przepisów UE-10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz. Urz. UE L 107 z 17.04.2008, str. 6) albo korzysta ze zwolnienia z opłaty na podstawie art. 74 opłaty i należności ust. 2 rozporządzenia nr 1907/2006,
podlega karze grzywny.
2.
Tej samej karze podlega, kto, nie będąc do tego uprawnionym, uiszcza obniżoną opłatę na podstawie art. 3 i 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 126 z 22.05.2010, str. 1).
Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 35 odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu detergentu z naruszeniem przepisów o oznakowaniu, art 41-49 i art 52-63, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...