• Ustawa o substancjach che...
  04.03.2024

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2022.0.1816 t.j. - Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach

Obserwuj akt

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Z dniem wejścia w życie ustawy Inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych powołany na podstawie dotychczasowych przepisów staje się Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych.
2.
Z dniem wejścia w życie ustawy Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów staje się Biurem do spraw Substancji Chemicznych.
3.
Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów stają się pracownikami Biura do spraw Substancji Chemicznych.
4.
Statut Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych utworzonego na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 statut Biura ust. 2 ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o Inspektorze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych lub Biurze do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, rozumie się przez to, odpowiednio, Inspektora do spraw Substancji Chemicznych lub Biuro do spraw Substancji Chemicznych.
1.
Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Opłatę, o której mowa w art. 17 opłaty za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ust. 1 pkt 2, po raz pierwszy wnosi się po upływie czasu, na jaki została wniesiona opłata pobierana na podstawie dotychczasowych przepisów.
3.
Certyfikaty potwierdzające spełnianie przez jednostkę badawczą zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, wydane na podstawie decyzji Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
4.
Pierwszy wykaz certyfikowanych jednostek badawczych, o którym mowa w art. 16 kontrola i weryfikacja spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badawcze ust. 1, obejmuje jednostki, które uzyskały certyfikaty potwierdzające spełnianie zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przed dniem wejścia w życie ustawy.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 4 ust. 2, art. 24 ust. 2 i 5, art. 26 , art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 3 i art. 31 ustawy, o której mowa w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 kontrola i weryfikacja spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badawcze ust. 15, art. 17 opłaty za kontrolę i weryfikację spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej ust. 4, art. 19 uchylony ust. 5, art. 20 uchylony ust. 11, art. 21 oznakowanie pojemników i zbiorników z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi ust. 3, art. 22 uchylony ust. 7 i art. 26 rozporządzenie w sprawie ograniczeń w zakresie substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie niniejszej ustawy,
2)
art. 33c ustawy, o której mowa w art. 89 utrata mocy ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27b wprowadzenie do obrotu substancji chemicznych, ich mieszanin lub wyrobów wbrew ograniczeniom określonym w przepisach ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 66 zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
3)
art. 222 ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi § 3 ustawy, o której mowa w art. 65 zmiana ustawy - Kodeks pracy , zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 222 ochrona pracowników przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi § 3 ustawy, o której mowa w art. 65 zmiana ustawy - Kodeks pracy , w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
4)
art. 27b wprowadzenie do obrotu substancji chemicznych, ich mieszanin lub wyrobów wbrew ograniczeniom określonym w przepisach ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 66 zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 27b wprowadzenie do obrotu substancji chemicznych, ich mieszanin lub wyrobów wbrew ograniczeniom określonym w przepisach ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 66 zmiana ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Traci moc ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1222 oraz z 2010 r. poz. 679 i 1228).
Przepisy art. 20 uchylony ust. 3 i ust. 11 pkt 4 tracą moc z dniem 1 czerwca 2015 r.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 24.03.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 322]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...