• Art. 103. - Zastępcy Pre...
  29.05.2024

Art. 103. świadcz. opieki zdr


Zastępcy Prezesa Funduszu

1.
Prezes Funduszu wykonuje swoje zadania przy pomocy trzech zastępców Prezesa.
2.
Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, zastępców Prezesa. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje zastępców Prezesa na wniosek Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.
3.
Zastępcę Prezesa do spraw służb mundurowych powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia, na wspólny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje zastępcę Prezesa do spraw służb mundurowych na wspólny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.
4.
Szczegółowe zakresy obowiązków zastępców Prezesa określa statut Funduszu.
4a.
Stanowisko zastępcy Prezesa Funduszu może zajmować osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
2)
posiada wiedzę dającą rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków zastępcy Prezesa;
3)
spełnia warunki, o których mowa w art. 102a nabór na stanowisko Prezesa Funduszu ust. 1 pkt 2–6.
5.
(uchylony)
6.
Prezes Funduszu i jego zastępcy nie mogą być jednocześnie:
1)
członkami Rady Funduszu i rady oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2)
(uchylony)
3)
świadczeniodawcami;
4)
właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
5)
posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 4;
6)
osobami, o których mowa w art. 112 ograniczenia pracownicze pracowników Funduszu, ust. 1 pkt 2-8.
6a.
Do głównego księgowego Funduszu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 6 pkt 3-5.
7.
Prezes Funduszu nie może wykonywać działalności gospodarczej.
8.
Do zakresu obowiązków zastępcy Prezesa do spraw służb mundurowych należy w szczególności:
1)
nadzorowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych do spraw służb mundurowych;
1a)
nadzorowanie i koordynowanie działań związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych, pkt 44a i 44b;
1b)
rozpatrywanie indywidualnych spraw związanych z realizacją prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych, pkt 44a i 44b;
2)
koordynacja współpracy z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Sprawiedliwości i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
Art. 103. Zastępcy Prezesa Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...