• Art. 107. - Dyrektor odd...
  20.05.2024

Art. 107. świadcz. opieki zdr


Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu

1.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, wykonując zadania, o których mowa w ust. 5, kieruje oddziałem wojewódzkim Funduszu i reprezentuje Fundusz na zewnątrz.
2.
Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii rady oddziału wojewódzkiego Funduszu oraz Prezesa Funduszu. Niewydanie opinii w terminie 14 dni jest równoznaczne z akceptacją kandydata na dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu albo zgodą na jego odwołanie.
3.
Dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu może zostać osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3)
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;
4)
nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 pojęcie organów bezpieczeństwa państwa ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, ani nie była ich współpracownikiem.
4.
(uchylony)
5.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu:
1)
efektywnie i bezpiecznie gospodaruje środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu;
2)
przygotowuje i przedstawia radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu:
a) coroczną informację o prognozowanych kosztach sporządzaną na podstawie prognozy, o której mowa w art. 120 prognozy przychodów i kosztów i projekty planów finansowych Funduszu ust. 1,
b) projekt planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny;
3)
sporządza:
a) (uchylona)
b) projekt planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu,
c) sprawozdanie z wykonania planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu za dany rok,
d) okresowe i roczne sprawozdania z działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;
4)
realizuje plan finansowy oddziału wojewódzkiego Funduszu i plan pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
5)
dokonuje wyboru realizatorów programów polityki zdrowotnej, których realizacja została mu zlecona przez Prezesa Funduszu lub ministra właściwego do spraw zdrowia;
6)
przeprowadza postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego na wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, zawiera i rozlicza realizacje tych umów;
7)
w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wykonuje zadania związane z zawieraniem i rozliczaniem umów:
a) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
b) o realizację:
– programów zdrowotnych,
– programów pilotażowych,
c) dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 68 ubezpieczenie zdrowotne dobrowolne,
d) o których mowa w art. 41 umowa na realizację recept ustawy o refundacji;
8)
monitoruje:
a) ordynacje lekarskie,
b) realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
c) realizację prawa do świadczeń dla ubezpieczonych, o których mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 44a i 44b,
d) celowość, udzielanych w ramach umów, świadczeń opieki zdrowotnej,
e) prowadzone przez świadczeniodawców na obszarze właściwości danego oddziału wojewódzkiego Funduszu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup refundowanych ze środków publicznych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w celu oceny zasadności zastosowania środków ochrony prawnej, o których mowa w art. 102 zadania Prezesa Funduszu ust. 5a, oraz przekazuje Prezesowi Funduszu informacje w tym zakresie;
9)
na żądanie Prezesa Funduszu lub rady oddziału wojewódzkiego Funduszu, udziela informacji o bieżącej działalności oddziału wojewódzkiego;
10)
współpracuje z wojewodą w zakresie realizowanych przez niego zadań w zakresie ochrony zdrowia, w tym udziela istotnych z punktu widzenia realizacji zadań informacji dotyczących działalności oddziału wojewódzkiego Funduszu;
11)
przedstawia propozycje w zakresie kwalifikacji świadczeniodawców do systemu zabezpieczenia.
6.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może być jednocześnie:
1)
Prezesem Funduszu albo jego zastępcą;
2)
głównym księgowym Funduszu;
3)
(uchylony)
4)
świadczeniodawcą;
5)
właścicielem lub pracownikiem apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne;
6)
posiadaczem akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty będące świadczeniodawcami oraz podmiotami, o których mowa w pkt 5;
7)
osobą, o której mowa w art. 112 ograniczenia pracownicze pracowników Funduszu ust. 1 pkt 2-9.
7.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu nie może wykonywać działalności gospodarczej.
8.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego, wykonując zadania, o których mowa w ust. 5, współpracuje z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami świadczeniodawców i ubezpieczonych działającymi w danym województwie, w celu stałego monitorowania i zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców na terenie danego województwa oraz prawidłowej realizacji zadań Funduszu.
Art. 107. Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 42
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...