• Art. 116. - Przychody Fu...
  23.05.2024

Art. 116. świadcz. opieki zdr


Przychody Funduszu

1.
Przychodami Funduszu są:
1)
należne składki na ubezpieczenie zdrowotne;
2)
odsetki od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
3)
darowizny i zapisy;
4)
środki przekazane na realizację zadań zleconych w zakresie określonym w ustawie;
5)
dotacje, w tym dotacje celowe przeznaczone na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 2f, 2g, 2h i 4c;
5a)
dotacja podmiotowa z budżetu państwa, o której mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 8a;
6)
środki uzyskane z tytułu roszczeń regresowych;
7)
przychody z lokat;
7a)
(uchylony)
7b)
kwoty, o których mowa w art. 4 obliczanie kwoty przekroczenia dla danej grupy limitowej ust. 10 ustawy o refundacji;
7c)
kwoty, o których mowa w art. 34 niedotrzymanie zobowiązania dotyczącego wielkości i ciągłości dostaw ust. 6 ustawy o refundacji;
7d)
kwoty z tytułu nałożonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia kar pieniężnych, o których mowa w art 50-52 ustawy o refundacji;
7e)
kwoty zwrotu części uzyskanej refundacji, o której mowa w art. 11 decyzja w sprawie objęcia refundacją leku, środka spożywczego i wyrobu medycznego ust. 5 pkt 4 ustawy o refundacji;
7f)
kwoty, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym;
7g)
środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 12a opłata za wprowadzenie na rynek krajowy niektórych napojów ust. 1 oraz art. 12i ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym;
7h)
środki uzyskane z tytułu opłat, o których mowa w art. 92 opłaty za wydanie zezwoleń, decyzji zmieniających zezwolenia oraz duplikatów ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
8)
inne przychody.
1a.
Przychody, o których mowa w ust. 1, zmniejsza się o odpis dla Agencji, o którym mowa w art. 31t przychody i koszty Agencji ust. 5–9, o odpis dla Agencji Badań Medycznych, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3e, oraz o odpis dla Funduszu Kompensacyjnego, o którym mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3i i 3j.
2.
Środki finansowe Funduszu mogą pochodzić również z kredytów i pożyczek.
Art. 116. Przychody Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...