• Art. 118. - Roczny plan ...
  26.05.2024

Art. 118. świadcz. opieki zdr


Roczny plan finansowy Funduszu

1.
Prezes Funduszu sporządza corocznie plan finansowy Funduszu zrównoważony w zakresie przychodów i kosztów.
2.
W planie finansowym Funduszu Prezes Funduszu określa wysokość:
1)
planowanych kosztów dla centrali, w tym:
a) kosztów finansowania działalności centrali,
b) rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji,
c) (uchylona)
d) rezerwy na koszty realizacji zadań wynikających z art. 42b zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w innym państwie UE,
e) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej:
– programów pilotażowych,
– świadczeń, o których mowa w art. 15 zakres świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2 pkt 8 i 12,
– świadczeń, o których mowa w art. 15 zakres świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2a,
– których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ust. 3,
f) kosztów realizacji zadań, o których mowa w art. 97 zakres działania Funduszu ust. 3 pkt 3d i 3e;
2)
planowanych kosztów poszczególnych oddziałów wojewódzkich Funduszu, w tym:
a) kosztów finansowania działalności poszczególnych oddziałów,
b) rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych,
c) rezerwy, o której mowa w art. 3 pojęcie ubezpieczonego ust. 3 ustawy o refundacji,
d) rezerwy na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na podstawie art. 48d dofinansowanie przez Fundusz programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w kwocie nie większej niż 0,5% kosztów świadczeń opieki zdrowotnej określonych dla danego oddziału w projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, na rok poprzedni;
3)
łącznych przychodów i kosztów Funduszu.
3.
Planowane środki na pokrycie kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych, z wyłączeniem środków odpowiadających przychodom wymienionym w art. 125 przeznaczenie nadwyżki przychodów Funduszu, dzieli się pomiędzy oddziały wojewódzkie Funduszu uwzględniając:
1)
liczbę ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale wojewódzkim Funduszu;
2)
wydzielone, według wieku i płci, grupy ubezpieczonych oraz wydzielone grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczenia wysokospecjalistyczne;
3)
ryzyko zdrowotne odpowiadające danej grupie ubezpieczonych, w zakresie danej grupy świadczeń opieki zdrowotnej, w porównaniu z grupą odniesienia.
4.
Planowane koszty finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez dany oddział wojewódzki Funduszu nie mogą być niższe niż wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla danego oddziału w roku poprzednim, zaplanowanych w planie finansowym, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 3 i 5 oraz art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu ust. 3.
5.
W planie finansowym, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 3 i 5 oraz art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu ust. 3, tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 1 % planowanych należnych przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
5a.
Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d, nie może powodować obniżenia kosztów finansowania przez oddziały wojewódzkie Funduszu świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych określonych dla tych oddziałów w projekcie planu finansowego, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu, na rok poprzedni.
6.
(uchylony)
7.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia koszty, których wysokość nie jest zależna od parametrów wskazanych w ust. 3, biorąc pod uwagę czynniki i parametry wpływające na wysokość tych kosztów.
Art. 118. Roczny plan finansowy Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...