• Art. 124. - Zmiany planu...
  27.05.2024

Art. 124. świadcz. opieki zdr


Zmiany planu finansowego Funduszu

1.
Zmiany planu finansowego Funduszu można dokonać w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu.
2.
Zmiany planu finansowego Funduszu zatwierdzonego w trybie, o którym mowa w art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 4, może dokonać Prezes Funduszu. Przepisy art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
3.
Zmiany planu finansowego Funduszu ustalonego zgodnie z art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu ust. 5 albo art. 123 odmowa zatwierdzenia planu finansowego Funduszu ust. 3 może dokonać minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych na uzasadniony wniosek Prezesa Funduszu. Do wniosku o zmianę planu dołącza się opinię Rady Funduszu, opinie komisji właściwej do spraw finansów publicznych oraz komisji właściwej do spraw zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
4.
Prezes Funduszu, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może dokonać przesunięcia kosztów w planie finansowym centrali Funduszu oraz przesunięcia kosztów w ramach kosztów administracyjnych w planie finansowym Funduszu, a także dokonać zmiany planu finansowego w zakresie środków przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia z dotacji budżetu państwa lub Funduszu Medycznego.
5.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, po poinformowaniu Prezesa Funduszu, może dokonać przesunięcia kosztów w ramach kosztów przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej w planie finansowym oddziału wojewódzkiego Funduszu.
6.
Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy ogólnej po uzyskaniu pozytywnych opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
7.
Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, oraz rezerwy, o której mowa w art. 3 podział nadwyżki środków finansowych całkowitego budżetu na refundację ust. 3 ustawy o refundacji, po poinformowaniu ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Prezes Funduszu podejmuje decyzję o uruchomieniu rezerwy, o której mowa w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 2 pkt 2 lit. b, i rezerwy, o której mowa w art. 3 podział nadwyżki środków finansowych całkowitego budżetu na refundację ust. 3 ustawy o refundacji, na wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
8.
Zmian planu finansowego Funduszu, o których mowa w ust. 1-3, dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany planu finansowego Funduszu przewidującej zwiększenie planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, zasady określone w art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 3 stosuje się do kwoty zwiększenia tych kosztów.
9.
Do zmian planu finansowego, o których mowa w ust. 4-7, oraz do zmiany planu finansowego wynikającej z art. 129 przeznaczenie zatwierdzonego zysku netto za dany rok obrotowy ust. 3 i 4 nie stosuje się przepisów art. 118 roczny plan finansowy Funduszu ust. 3 oraz art. 121 tryb zatwierdzania planu finansowego Funduszu.
10.
(uchylony)
11.
(uchylony)
Art. 124. Zmiany planu finansowego Funduszu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...