• Art. 136c. - Wysokość ry...
  05.02.2023

Art. 136c. świadcz. opieki zdr


Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia

1.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane na podstawie umowy, o której mowa w art. 159a umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia, są finansowane w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia, z zastrzeżeniem art. 136 elementy umowy o udzielanie świadczeń ust. 2.
2.
Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia ustala się za okres rozliczeniowy określony w umowie.
3.
Przy ustalaniu wysokości ryczałtu dla danego świadczeniodawcy uwzględnia się:
1)
wysokość środków finansowych zaplanowanych na finansowanie świadczeń w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia, określoną w planie zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa ust. 1;
2)
dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia w zakresie:
a) liczby i rodzaju udzielonych świadczeń,
b) cen udzielonych świadczeń,
c) parametrów jakościowych związanych z procesem udzielania tych świadczeń;
3)
parametry dotyczące relacji liczby świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach rozliczeniowych, odpowiadające wzrostowi lub spadkowi liczby tych świadczeń.
4.
Przy ustalaniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w sytuacjach związanych z przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ust. 2, albo w innych uzasadnionych sytuacjach związanych ze zmianą zakresu działalności leczniczej świadczeniodawcy, która będzie mieć albo miała wpływ na dane określone w ust. 3 pkt 2, jest możliwe dokonanie odpowiedniej korekty wysokości ryczałtu.
4a.
W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w art. 159a umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia, do rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia i udzielonych do dnia:
1)
wypowiedzenia umowy i od dnia wypowiedzenia do dnia rozwiązania umowy w danym lub następnym okresie rozliczeniowym,
2)
rozwiązania umowy w danym okresie rozliczeniowym
– nie stosuje się przepisów ust. 1–3.
4b.
Świadczenia, o których mowa w ust. 4a, są rozliczane na podstawie ich prawidłowo sprawozdanego wykonania, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 zadania Prezesa Funduszu w zakresie postępowań w sprawach zawarcia umów na udzielanie świadczeń ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem cen tych świadczeń przyjętych do ustalenia ryczałtu systemu zabezpieczenia, do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie ustalonego ryczałtu systemu zabezpieczenia proporcjonalnej do części okresu rozliczeniowego przypadającej na okres do dnia rozwiązania umowy, o której mowa w art. 159a umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia.
5.
Szczegółowe warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawieranych w ramach systemu zabezpieczenia określi Prezes Funduszu.
6.
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia,
2)
wykaz świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania, o których mowa w art. 136 elementy umowy o udzielanie świadczeń ust. 2 pkt 2
– mając na względzie konieczność zabezpieczenia odpowiedniego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zapewnienia stabilności finansowania systemu zabezpieczenia.
Art. 136c. Wysokość ryczałtu systemu zabezpieczenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...