• Art. 142. - Konkurs ofer...
  02.02.2023

Art. 142. świadcz. opieki zdr


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń

1.
Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
2.
W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert;
2)
otwiera koperty lub paczki z ofertami i ustala, które z ofert spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych oraz warunki, o których mowa w art. 146 zadania Prezesa Funduszu w zakresie postępowań w sprawach zawarcia umów na udzielanie świadczeń ust. 1 pkt 2;
3)
przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.
3.
Oświadczenia lub wyjaśnienia przekazane za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.
4.
Ofertę sporządza się w języku polskim oraz podpisuje w przypadku postaci:
1)
papierowej – podpisem własnoręcznym;
2)
elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
5.
W części niejawnej konkursu ofert komisja może:
1)
wybrać ofertę lub większą liczbę ofert, najkorzystniejszych pod względem kryteriów wyboru ofert określonych w art. 148 kryteria wyboru ofert w postępowaniu o udzielanie świadczeń ust. 1;
2)
nie dokonać wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość właściwego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
6.
Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami w celu ustalenia:
1)
liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
ceny za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.
7.
Komisja ma obowiązek przeprowadzić negocjacje co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udział więcej niż jeden oferent.
Art. 142. Konkurs ofert na udzielanie świadczeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 141
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...