• Art. 149. - Przesłanki o...
  15.04.2024

Art. 149. świadcz. opieki zdr


Przesłanki odrzucenia oferty świadczeniodawcy

1.
Odrzuca się ofertę:
1)
złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;
2)
zawierającą nieprawdziwe informacje;
3)
jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5)
jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6)
jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;
7)
jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 146 zadania Prezesa Funduszu w zakresie postępowań w sprawach zawarcia umów na udzielanie świadczeń ust. 1 pkt 2;
8)
złożoną przez świadczeniodawcę, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania, została rozwiązana przez Fundusz umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy;
9)
jeżeli świadczeniodawca nie posiada pozytywnej opinii, o której mowa w art. 95d opinia o celowości inwestycji ust. 1.
2.
W przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty, ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
3.
W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
Art. 149. Przesłanki odrzucenia oferty świadczeniodawcy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 159
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...