• Art. 173. - Zakres kontr...
  10.05.2021

Art. 173. świadcz. opieki zdr


Zakres kontroli Funduszu, świadczeniodawców i podmiotów, którym Fundusz powierzył wykonywanie czynności

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia może przeprowadzić w każdym czasie kontrolę:
1)
działalności i stanu majątkowego Funduszu, w celu sprawdzenia, czy działalność Funduszu jest zgodna z prawem, statutem Funduszu lub z interesem świadczeniobiorców;
2)
świadczeniodawców, w zakresie zgodności ich działalności z umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub z interesem świadczeniobiorców;
3)
podmiotów, o których mowa w art. 163 zakres nadzoru nad działalnością Funduszu, świadczeniodawców i aptek ust. 1 pkt 3, w zakresie wywiązywania się z umowy zawartej z Funduszem;
4)
aptek, w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.
2.
Przy przeprowadzaniu kontroli minister właściwy do spraw zdrowia może korzystać z usług firm audytorskich oraz podmiotów uprawnionych do kontroli jakości i kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez Fundusz.
3.
Osoba przeprowadzająca kontrolę z upoważnienia ministra właściwego do spraw zdrowia nie może być jednocześnie:
1)
pracownikiem Funduszu;
2)
właścicielem świadczeniodawcy, o którym mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 41 lit. a, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
świadczeniodawcą, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
4)
pracownikiem świadczeniodawcy, o którym mowa w pkt 3;
5)
osobą współpracującą ze świadczeniodawcą, o którym mowa w pkt 3;
6)
członkiem organów lub pracownikiem podmiotu tworzącego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
7)
członkiem organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
4.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dziale do kontroli przeprowadzanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia stosuje się odpowiednio przepisy działu IIIA, z wyłączeniem art 61w–61y.
5.
Przepisy niniejszego działu dotyczące kontroli przeprowadzanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia stosuje się do kontroli przeprowadzanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową Funduszu, o którym mowa w art. 165 uprawnienia nadzorcze ministra właściwego do spraw zdrowia, art. 167 nałożenie kary pieniężnej na Prezesa, zastępcę Prezesa lub dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu i art. 168 żądanie niezwłocznego rozpatrzenia sprawy przez organy Funduszu.
Art. 173. Zakres kontroli Funduszu, świadczeniodawców i p... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...