• Art. 188da. - Prawo do p...
  13.05.2021

Art. 188da. świadcz. opieki zdr


Prawo do przetwarzania danych świadczeniobiorców i świadczeniodawców

1.
Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, każdy w swoim zakresie, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 11a finansowanie realizacji dodatkowych potrzeb zdrowotnych, art. 42 finansowanie świadczeń niektórych kategorii osób, art. 44 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz" i art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, mają prawo do przetwarzania danych dotyczących:
1)
osób, o których mowa w art. 5 katalog pojęć ustawowych pkt 44a i 44b, które korzystają lub ubiegają się o skorzystanie z uprawnień przysługujących im na podstawie ustawy, obejmujących:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) datę urodzenia i zgonu,
c) płeć,
d) obywatelstwo,
e) numer PESEL,
f) serię i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL,
g) adres zamieszkania, adres do korespondencji i numer telefonu,
h) informacje o zakresie, rodzaju, wartości świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 11a finansowanie realizacji dodatkowych potrzeb zdrowotnych ust. 4, lub dofinansowanych na podstawie art. 42 finansowanie świadczeń niektórych kategorii osób ust. 1–2, art. 44 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki ust. 1b, art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz" ust. 7 i 8 lub art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 2b oraz przyczynie ich udzielenia,
i) informacje o stanie zdrowia,
j) informacje o udzielonych świadczeniach opieki zdrowotnej, procedurach i technologiach medycznych,
k) informacje o korzystaniu z uprawnień określonych w art. 11a finansowanie realizacji dodatkowych potrzeb zdrowotnych ust. 1, art. 24a wyłączenie stosowania przepisów o listach oczekujących–24c, art. 44 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki ust. 1a–1c, art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz" ust. 1 pkt 8, art. 47 prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ust. 2–2b oraz art. 57 skierowanie na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne ust. 2 pkt 12 i 13,
l) informacje o rodzaju i ilości leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
m) dane wynikające z dokumentu uprawniającego do korzystania ze świadczeń, o którym mowa w art. 47b dokument potwierdzający uprawnienia żołnierza lub pracownika do świadczeń opieki zdrowotnej ust. 1 i 1a,
n) wysokość orzeczonego procentowego uszczerbku na zdrowiu,
o) informacje dotyczące urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa i skutków zdrowotnych tych urazów i chorób,
p) informacje dotyczące urazów lub chorób, w związku z którymi są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku gdy ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, oraz skutków zdrowotnych tych urazów i chorób;
2)
świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, o których mowa w pkt 1, w zakresie, o którym mowa w art. 188a przetwarzanie przez Fundusz danych świadczeniodawców i ubiegających się o zawarcie umów na udzielanie świadczeń i art. 188b przetwarzanie danych osób wykonujących zawody medyczne.
2.
Organy, o których mowa w ust. 1, są uprawnione do nieodpłatnego udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, Funduszowi, świadczeniodawcom, konsultantom z danej dziedziny medycyny oraz innym podmiotom, które uczestniczą w realizacji uprawnień wynikających z ustawy.
3.
Podmioty uczestniczące w realizacji uprawnień wynikających z ustawy mają prawo do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, w celu realizacji tych uprawnień.
Art. 188da. Prawo do przetwarzania danych świadczeniobior... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...