• Art. 191. - Uprawnienie ...
  13.05.2021

Art. 191. świadcz. opieki zdr


Uprawnienie do uzyskiwania, gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy.
2.
Fundusz przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w celu:
1)
rozliczania ze świadczeniodawcami;
2)
kontroli:
a) rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
b) przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na świadczenia opieki zdrowotnej, leki i wyroby medyczne.
2a.
Minister właściwy do spraw zdrowia przetwarza dane osobowe świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, w celu:
1)
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
kontroli:
a) rodzaju, zakresu i przyczyn udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
b) przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3)
monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni na świadczenia opieki zdrowotnej, leki i wyroby medyczne.
3.
W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia oraz Fundusz przetwarzają następujące dane:
1)
nazwisko i imię;
2)
numer PESEL;
3)
(uchylony)
4)
seria i numer dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL;
5)
dane dotyczące rodzaju i zakresu udzielonych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 190 rozporządzenie w sprawie zakresu informacji gromadzonych przez świadczeniodawców ust. 1.
3a.
Informacje i dane zgromadzone w Funduszu oraz w Agencji udostępnia się nieodpłatnie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, w celu dokonywania analiz na rzecz systemu ochrony zdrowia zlecanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
4.
Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz minister właściwy do spraw zdrowia przetwarzają informacje niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy.
Art. 191. Uprawnienie do uzyskiwania, gromadzenia i przet... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...