• Art. 61s. - Wystąpienie ...
  16.04.2024

Art. 61s. świadcz. opieki zdr


Wystąpienie pokontrolne

1.
Ustalenia kontroli zamieszcza się w wystąpieniu pokontrolnym.
2.
Wystąpienie pokontrolne zawiera w szczególności:
1)
zwięzły opis ustalonego stanu faktycznego, w tym nieprawidłowości i ich zakres, a także ocenę;
2)
zalecenia pokontrolne, jeżeli zostały sformułowane;
3)
sankcje:
a) zgodnie z postanowieniami wynikającymi z umowy lub zgodnie z przepisami ustawy o refundacji,
b) polegające na zwrocie do Funduszu nie więcej niż 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, o której mowa w art. 61a kontrole przeprowadzane przez Prezesa Funduszu ust. 2a, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych;
4)
informacje o wystąpieniu o nałożenie innych przewidzianych prawem sankcji;
5)
pouczenie o prawie zgłoszenia zastrzeżeń.
3.
Wystąpienie pokontrolne podpisuje kontroler przeprowadzający kontrolę oraz kierownik komórki organizacyjnej Funduszu, o której mowa w art. 61d cel i czas trwania kontroli Funduszu ust. 7.
4.
Wystąpienie pokontrolne doręcza się kierownikowi podmiotu kontrolowanego.
5.
Prezes Funduszu określa, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość zwrotu środków publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, w przypadku:
1)
nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;
2)
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób ograniczający ich dostępność;
3)
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób nieodpowiadający obowiązującym przepisom lub wymaganiom określonym przez Prezesa Funduszu;
4)
przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał rozliczeń ze świadczeniodawcą;
5)
niewykonania przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych.
6.
Decyzja, o której mowa w ust. 5, jest ostateczna. Świadczeniodawcy przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego.
7.
Kwota wynikająca z sankcji, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 61s. Wystąpienie pokontrolne - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...